THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

 

Tên bên mời thầu:  Cục Kế hoạch-Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Địa chỉ: Số 09 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: 0243.8255058 (823091)

Mã số thuế:........................................................................................................................

 

 

1. Tên gói thầu: Cung cấp vải may trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2018

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 42.759.283.720 đồng

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm vải may trang phục ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018

- Thời gian thực hiện hợp đồng: ≤ 60 ngày

2. Tên dự án Mua sắm trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2018

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 8 năm 2018 đến trước 8 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 9 năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng 2313, Cục Kế hoạch-Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao         

8. Giá bán 01 bộ HSMT:  2.000.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: 1.000.000.000 đồng

10. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 9 năm 2018.

11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 9 năm 2018./.

 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2018
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Cục trưởng

 

 

(Đã ký)

 

 

Lương Văn Thành

 

Số lần truy nhập 45558270
Số người đang xem: 2463