[x] Đóng lại

VKSQS khu vực 41 tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Thực hiện cuộc vận động "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong năm 2018, Chi bộ Viện kiểm sát quân sự khu vực 41- Quân khu 4 đã tổ chức triển khai thực hiện trong toàn Chi bộ và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Chi bộ xác định gắn liền với cuộc vận động lớn của Quân đội "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ" và cuộc vận động của ngành Kiểm sát xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm".

Ngay từ đầu năm 2018, tất cả đảng viên trong Chi bộ đều đăng ký, cam kết về việc giữ gìn phẩm chất, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, không có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và phấn đấu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi đảng viên tự xác định các nội dung phấn đấu theo tinh thần của cuộc vận động, việc đăng ký của đảng viên được theo dõi chặt chẽ và có sự đối chiếu với kết quả thực hiện, lấy đó làm tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét đảng viên cuối năm.

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được Chi bộ thường xuyên quan tâm và lồng ghép vào các hoạt động của Chi bộ và đơn vị. Thông qua các buổi sinh hoạt, Chi bộ tổ chức cho đảng viên nghiên cứu các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sưu tầm những câu chuyện kể về Bác Hồ với bộ đội, về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những tấm gương điển hình tiêu biểu trong ngành Kiểm sát nhân dân cũng được giới thiệu đến cán bộ, đảng viên thông qua các tài liệu, tạp chí của Ngành nhằm biểu dương, nhân rộng gương "người tốt, việc tốt", tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Chi bộ cũng thường xuyên giáo dục cho thế hệ trẻ trong đơn vị về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lịch sử vẻ vang của Quân đội, của ngành Kiểm sát thông qua các ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, ngày thành lập ngành Kiểm sát quân sự, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và các dịp kỷ niệm khác.

Kết quả của việc học tập đã giúp cán bộ, đảng viên trong đơn vị có sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, xác định rõ tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, việc làm. Từ đó, từng cá nhân luôn giữ vững lập trường tư tưởng, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân; ‎không ngừng nghiên cứu học tập nâng cao trình độ, năng lực; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Kiểm sát nhân dân và ngành Kiểm sát quân sự.

Có được kết quả trên là do tập thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị luôn phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, lãnh đạo Viện luôn gương mẫu, trách nhiệm trong việc thực hiện cuộc vận động, thể hiện qua việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, chống các biểu hiện tiêu cực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tạo được uy tín đối với cán bộ, Kiểm sát viên và các cơ quan khác.

Với sự lãnh đạo khoa học, sát sao của Chi bộ và sự phấn đấu hết mình của cán bộ, đảng viên trong đơn vị theo tinh thần đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Viện kiểm sát quân sự khu vực 41quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2018.

Trương Như Huy

Viện kiểm sát quân sự khu vực 41- Quân khu 4

Số lần truy nhập 43944939
Số người đang xem: 1102