Chi bộ Vụ 9 VKSND tối cao hai năm liền đạt danh hiệu

tổ chức, cơ sở đảng “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”

 

Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9) có chức năng, nhiệm vụ thực hiện công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm việc giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án kịp thời, đúng pháp luật. Đây là một trong những chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân. Do vậy, để thực hiện có chất lượng và hiệu quả công tác theo quy định mới, đòi hỏi phải có sự chỉ đạo phối kết hợp tốt giữa Chi ủy Chi bộ và lãnh đạo đơn vị.

Chi bộ Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình thuộc Đảng bộ VKSND tối cao có tổng số 26 đảng viên và là một trong số ít Chi bộ được tặng danh hiệu tổ chức, cơ sở đảng “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” hai năm liên tiếp (năm 2016 và 2017). Có được thành tích trên là do Chi bộ Vụ 9 đạt nhiều thành tích nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, đồng thời Chi ủy và lãnh đạo Vụ có sự phối hợp tốt trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tạo nên sự đồng thuận, thống nhất cao, đem lại chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

       Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành theo lĩnh vực được giao

Năm 2017, Ban chi ủy phối hợp với tập thể lãnh đạo Vụ định hướng xây dựng chương trình công tác năm, phát động thi đua và động viên cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị, tập trung giải quyết kịp thời các loại án và đơn thuộc thẩm quyền, đảm bảo tất cả các đơn khiếu nại đều được xem xét, giải quyết, 100% số đơn khiếu nại đều làm thủ tục rút hồ sơ để xem xét, giải quyết kịp thời.  

Đơn vị đã thực hiện tốt Chương trình công tác của năm 2017, trong đó xác định nội dung công tác trọng tâm là “Nâng cao tiến độ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thấm, tái thẩm các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của VKSND tối cao và đơn do lãnh đạo VKSND tối cao giao để giải quyết phấn đấu cao hơn năm 2016, không để đơn quá hạn giải quyết do lỗi chủ quan; giải quyết dứt điểm hồ sơ đã rút theo đơn”. Đồng thời Vụ 9 xác định khâu đột phá năm 2017 là “Giải quyết 100% đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm khi có hồ sơ vụ án theo đúng quy định của pháp luật không để tồn đọng do lỗi chủ quan”. Các chỉ tiêu về công tác thụ lý và giải quyết án giám đốc thẩm, tái thẩm; kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm; thụ lý giải quyết đơn... hoàn thành theo Kế hoạch công tác năm 2017 của VKSND tối cao và chương trình, kế hoạch công tác năm 2017 của đơn vị đề ra.

          Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả

Xây dựng Đảng là công tác trọng tâm, then chốt, là nhiệm vụ chính trị mà các đơn vị thuộc hệ thống Viện kiểm sát nhân dân cần phải quan tâm thực hiện. Xác định rõ vai trò của công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Vụ 9 đã tập trung thực hiện đồng bộ nhiều nội dung trong công tác chính trị, tư tưởng.

Sau khi Nghị quyết 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được ban hành, Chi bộ xác định rõ việc nâng cao chất lượng Chi bộ là yêu cầu cấp thiết, là trách nhiệm của các cấp uỷ đảng và từng đảng viên, đồng thời là một khâu đột phá trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Do vậy, Chi bộ Vụ 9 đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ khối về “nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. Trong đó nêu rõ các mục tiêu như sau: Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ý thức kỷ luật và năng lực công tác; xây dựng đội ngũ đảng viên trong Chi bộ thực sự tiên phong, gương mẫu, tiêu biểu; ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; xây dựng tập thể Chi ủy, Chi bộ đoàn kết, trí tuệ, phát huy vai trò của Chi bộ trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.

Trong các buổi sinh hoạt Chi bộ, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy khối, Đảng ủy VKSND tối cao đều được triển khai tới tất cả các đảng viên. Việc tuyên truyền, giáo dục thông qua sinh hoạt của Chi bộ và các hoạt động triển khai học tập nghị quyết, tập huấn công tác đảng đã giúp cấp ủy, chi bộ, lãnh đạo đơn vị cùng toàn thể đảng viên nhận thức đầy đủ về quan điểm, nội dung, yêu cầu của việc nâng cao chất lượng Chi bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của tổ chức đảng và đảng viên. Việc giáo dục thường xuyên cho đảng viên về nhiệm vụ của người đảng viên và nâng cao ý thức về trách nhiệm của người đảng viên trong cơ quan, đơn vị và trong xã hội cũng được đưa vào nội dung sinh hoạt Chi bộ định kỳ.

Bên cạnh đó, Chi ủy đã nghiên cứu đưa việc giới thiệu nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt Chi bộ định kỳ, khuyến khích đảng viên thảo luận, phát biểu ý kiến, quan điểm và đưa ra giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ qua, tại các buổi sinh hoạt Chi bộ đã tập trung vào các nội dung quan trọng, cấp thiết như: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; các Nghị quyết của Đảng bộ khối...

Mỗi kỳ sinh hoạt, Chi bộ đều thông báo cho đảng viên những nội dung cần thực hiện, đồng thời phân công kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cho đồng chí Chi ủy viên. Với mỗi nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ đều yêu cầu cán bộ, lãnh đạo đơn vị là đảng viên phải đề cao vai trò tiên phong gương mẫu, thể hiện cao tính đảng trong hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mình. Vì vậy, sau các buổi sinh hoạt, đảng viên trong Chi bộ đều có nhận thức và trách nhiệm cao hơn trong công tác; thực hiện tốt hơn công tác chuyên môn và những công việc được giao.

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chi bộ Vụ 9 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo đơn vị chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả; tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức và trách nhiệm công vụ cho đảng viên để có nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Chi bộ tổ chức thực hiện và thống nhất đưa kết quả đánh giá về trách nhiệm nêu gương; việc thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của từng cán bộ, đảng viên vào đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên. Đồng thời, lấy đó làm căn cứ quan trọng để xem xét đề bạt, bổ nhiệm luân chuyển, điều động công tác và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Kết quả thực hiện cho đến nay các đảng viên trong chi bộ đều giữ gìn phẩm chất, đạo đức và lối sống trong sáng, lành mạnh, không có biểu hiện của sự suy thoái hoặc “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, luôn giữ gìn tư chất, phong cách tốt đẹp của người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Đối với công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, Chi bộ thực hiện nghiêm chỉnh các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng theo đúng Điều lệ Đảng, tôn trọng nguyên tắc tập trung thống nhất trong Đảng. Luôn trú trọng tới việc đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi ủy và Chi bộ; xây dựng, bồi dưỡng các chi ủy viên và phân công nhiệm vụ phù hợp để hoạt động của Chi bộ có hiệu quả, chất lượng cao hơn.

Có thể thấy trong năm 2017, Chi bộ Vụ 9 có những tiến bộ vượt bậc trong công tác đảng. Có nhiều nguyên nhân làm nên thành tích của Chi bộ nhưng quan trọng nhất vẫn là sự phối kết hợp tốt giữa Chi ủy và lãnh đạo Vụ. Điều đó tạo nên sự đoàn kết trong nội bộ, là điều kiện thuận lợi để Bí thư Chi bộ, lãnh đạo Vụ chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện hiệu quả mọi nhiệm vụ chính trị được giao.  

Hồng Quyên

 

Số lần truy nhập 44622604
Số người đang xem: 2290