Xây dựng Đảng bộ Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

trong sạch, vững mạnh

 

Đảng bộ Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao, gồm 08 chi bộ, với tổng số hơn 100 đảng viên. Nhiều năm qua, Đảng bộ Văn phòng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, Đảng bộ Văn phòng thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh Quốc hội thông qua một số đạo luật mới về tư pháp, đặc biệt là Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, khẳng định vị trí, vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong hệ thống bộ máy Nhà nước. Thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Đảng ủy Văn phòng kịp thời triển khai, chỉ đạo sát sao việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành nhiều quy chế, quy định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Văn phòng, từng bước hoàn thiện thể chế, phục vụ kịp thời công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Lãnh đạo Văn phòng và Trưởng các đơn vị trực thuộc nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, luôn sâu sát trong công việc, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ; chú trọng xây dựng mối quan hệ phối hợp công tác với các đơn vị liên quan và Viện kiểm sát địa phương, phục vụ tốt cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tám chi bộ thuộc Đảng bộ Văn phòng hàng năm đều hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm kỳ; 100% đảng viên đều hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Công chức, người lao động Văn phòng luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao và ngành Kiểm sát nhân dân.

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, Văn phòng vinh dự được tặng thưởng “Cờ thi đua của Chính phủ”; 03 tập thể được tặng “Cờ thi đua dẫn đầu Khối” của Ngành; 04 tập thể đạt “Tập thể lao động xuất sắc”. Có 28 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; 01 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” và 01 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” và 10 cá nhân được tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đặc biệt, năm 2017, Văn phòng được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao khen thưởng đột xuất vì có thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2013 - 2017. Đảng ủy Văn phòng đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Văn phòng thực hiện nghiêm các quy định của Điều lệ Đảng; chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đảng ủy Văn phòng đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo các chi bộ trực thuộc theo thẩm quyền; đã sao gửi, quán triệt kịp thời các văn bản của đảng ủy cấp trên đến các chi bộ trực thuộc. Tập thể Đảng ủy, các Ban chi ủy và đảng viên trong đảng bộ luôn đoàn kết, không có đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Đảng ủy và các chi bộ duy trì sinh hoạt theo Điều lệ Đảng, chú ý nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; triển khai và tổ chức học tập, kiểm điểm nghiêm túc theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương khóa XII; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra, tự kiểm tra được Đảng ủy, các chi ủy, đảng viên quan tâm và đạt kết quả tích cực. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao nhiệm kỳ 2015 - 2020

(Ảnh chụp tại Đại hội Đảng bộ Văn phòng lần thứ III, ngày 21/5/2015)

Nhận thức Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 là Nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, nhằm thực hiện triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Xuất phát từ yêu cầu của việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và đội ngũ đảng viên. Căn cứ các Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Đảng ủy Văn phòng xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Định kỳ trong các buổi sinh hoạt của Đảng ủy, Chi bộ và chính quyền đều có nội dung thông báo các văn bản mới. Qua đó quán triệt, triển khai đến toàn thể đảng viên, công chức và là nội dung xuyên suốt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ, các Chi bộ thuộc Đảng bộ Văn phòng.

Đảng bộ Văn phòng luôn coi trọng việc nắm bắt, xử lý và định hướng cho đảng viên, công chức về tư tưởng chính trị, không để xảy ra hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ dẫn đến các vấn đề tiêu cực, vi phạm pháp luật. Cuối năm 2016, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI được gắn với việc kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nghiêm túc trong Đảng bộ Văn phòng.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 22-KH/ĐUK ngày 06/10/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Kế hoạch số 301-KH/ĐU ngày 06/11/2016 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Thực hiện văn hóa công sở”, Đảng ủy Văn phòng nhận thức việc học tập và làm theo Bác là một quá trình liên tục, lâu dài, thể hiện tư tưởng xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và bảo vệ  Tổ quốc, Đảng bộ Văn phòng đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành chương trình về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc, gắn với thực hiện hiệu quả các cuộc vận động trong Ngành như: Xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Cán bộ kiểm sát phải: Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”... Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tất cả đảng viên, công chức trong Đảng bộ nhiệt liệt hưởng ứng. Hằng năm, Đảng bộ xác định rõ việc lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng.

Ghi nhận thành tích đạt được của Văn phòng, nhiều năm liền, Đảng bộ Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đều đạt Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tập thể Văn phòng vinh dự được khen thưởng Cờ thi đua Chính phủ, Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân và nhiều danh hiệu thi đua khác.

Trường Giang

Số lần truy nhập 44623050
Số người đang xem: 2737