Chi bộ 1 VKSND tỉnh Sơn La đẩy mạnh học tập, làm theo

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chi bộ Văn Phòng tổng hợp - Tổ chức cán bộ - Thanh tra (Chi bộ 1) thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh Sơn La với tổng số 20 đảng viên. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ VKSND tỉnh, Chi bộ 1 luôn đổi mới phương pháp lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong hoạt động của Chi bộ. Ban Chi ủy ra Nghị quyết chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, xác định khâu đột phá để thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Ban Chi ủy luôn bám sát Nghị quyết, chương trình, kế hoạch từng giai đoạn, từng năm về công tác xây dựng Đảng; thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác quản lý, giáo dục phẩm chất, đạo đức lối sống, bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm trong công việc của cán bộ, đảng viên; gắn việc thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng” với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Do vậy, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh ở các khâu công tác.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy VKSND tỉnh Sơn La về đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, Chi bộ 1 luôn nắm chắc tư tưởng và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; kịp thời biểu dương những đảng viên gương mẫu và giúp đỡ, giáo dục những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm. Trong các cuộc sinh hoạt, Chi bộ luôn tôn trọng quyền của đảng viên, nhất là quyền được thảo luận thẳng thắn các vấn đề về đường lối, chính sách của Đảng; quyền được phê bình, chất vấn trong phạm vi tổ chức; quyền được thông tin, được bảo lưu ý kiến của mình như Điều lệ Đảng đã quy định. Đồng thời, Chi bộ 1 đề ra các giải pháp chống biểu hiện tiêu cực, bè phái, quy chụp, áp đặt ý kiến cá nhân, thành kiến, trù dập, kiên quyết đấu tranh với những việc làm, quan điểm sai trái.

Chi bộ 1 VKSND tỉnh Sơn La sinh hoạt định kỳ

Trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, các đơn vị luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, đề ra chương trình, kế hoạch cụ thể, giao nhiệm vụ cho từng cán bộ, đảng viên. Trong quá trình hoạt động, Chi bộ luôn lồng ghép việc thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng vào công tác chuyên môn nghiệp vụ của từng phòng, tạo sự thuận lợi, thống nhất, giúp Chi bộ đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Văn phòng tổng hợp đã tham mưu cho lãnh đạo Viện chỉ đạo VKSND hai cấp thực hiện tốt các Chỉ thị công tác hàng năm của VKSND tối cao và Kế hoạch công tác của VKSND tỉnh Sơn La, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương; đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ.

Đối với công tác tổ chức cán bộ, VKSND tỉnh Sơn tiếp tục kiện toàn tổ chức, cán bộ theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong các năm 2015 – 2018, Phòng Tổ chức cán bộ đã đề nghị bổ nhiệm chức vụ quản lý 26 đồng chí, bổ nhiệm lại chức vụ quản lý 15 đồng chí; bổ nhiệm mới 23 Kiểm tra viên, 51 Kiểm sát viên; cử 108 lượt cán bộ, Kiểm sát viên tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chính trị, chuyên môn theo kế hoạch đào tạo; tổ chức thực hiện quy trình sơ tuyển cho 543 thí sinh đăng ký dự thi vào trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Thực hiện chủ trương của VKSND tối cao, trong các năm 2015 – 2018, Thanh tra VKSND tỉnh tiến hành 274 cuộc thanh tra thường xuyên về chấp hành kỷ luật nội vụ tại các đơn vị; mở 34 cuộc thanh tra nghiệp vụ, hành chính, thanh tra đột xuất tại VKSND hai cấp; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo... Qua các cuộc thanh tra đã kịp thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót tại một số đơn vị, nêu gương những điển hình tiên tiến, có thành tích tốt trong quá trình công tác.

Đối với công tác xây dựng, phát triển Đảng, Chi bộ phân công nhiệm vụ cho đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng, tích cực bồi dưỡng đoàn viên về mọi mặt để giới thiệu cho Chi bộ kết nạp Đảng. Hiện nay, Chi bộ 1 có tổng số 20 đảng viên. Hàng năm, qua đánh giá chất lượng, 100% đảng viên xếp đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lễ kết nạp Đảng viên Chi bộ 1

Bên cạnh đó, Chi bộ luôn tạo điều kiện cho Đảng viên, quần chúng tham gia tích cực vào công tác xây dựng Chi bộ, từ đó phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo nền móng vững chắc để Chi bộ đạt nhiều thành tích như: Danh hiệu "Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh” trong 3 năm liền (2015, 2016, 2017); nhiều đảng viên trong Chi bộ được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Ngành”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”, nhận Bằng khen của VKSND tối cao và Giấy khen của VKSND tỉnh.

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Chi bộ 1 VKSND tỉnh Sơn La luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, quần chúng  nhằm đảm bảo Chi bộ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực công tác văn phòng, tổ chức cán bộ, thanh tra, xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” trong những năm tiếp theo.

VKSND tỉnh Sơn La

 

 

Số lần truy nhập 44734183
Số người đang xem: 1546