[x] Đóng lại

Một số kinh nghiệm của VKSND tỉnh Điện Biên trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

 
Vi Văn Hùng

Viện trưởng VKSND tỉnh Điện Biên

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh” và Chỉ thị số 03/VKSTC/CT-V9 ngày 06/4/2007 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh” trong ngành Kiểm sát nhân dân; trên cơ sở các Chỉ thị nêu trên, Đảng bộ cùng Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên đã tổ chức triển khai, quán triệt tới các Kiểm sát viên, cán bộ trong toàn ngành Kiểm sát tỉnh Điện Biên về ý nghĩa của cuộc vận động, từ đó làm cho mọi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, là kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo. Từ nhận thức trên nhằm tạo một phong trào sâu rộng và chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng.

Một là, Đảng uỷ, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã có nhận thức sâu sắc và đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện cuộc vận động; từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai trong Đảng bộ và trong toàn Ngành bằng các biện pháp cụ thể, sát thực.

Ba là, cán bộ, đảng viên, Kiểm sát viên phải thường xuyên nêu cao vai trò và tinh thần trách nhiệm của cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ được giao, có tinh thần đấu tranh phê và tự phê, tích cực chủ động trong việc tham gia ý kiến, tham mưu cho lãnh đạo trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và xây dựng đơn vị.

Trong thời gian thực hiện cuộc vận động, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các Chi bộ Viện kiểm sát cấp huyện đã xây dựng Chương trình hành động với các nội dung như: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao chất lượng công tác gắn với việc cải cách tư pháp và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Năm 2010, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện đều tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập và nghiên cứu chuyên đề “Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên gắn với các đợt phòng trào thi đua của toàn Ngành; những năm qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên đã có nhiều tập thể và cá nhân đạt được nhiều thành tích xuất sắc, được các cấp khen thưởng, cụ thể: 4 năm liên tục Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc được công nhận đạt trong sạch, vững mạnh, 1 cá nhân tham gia cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt giải 3 do Đảng uỷ dân chính Đảng tổ chức; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, 1 tập thể cấp phòng được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, nhiều tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen vì đạt nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác và trong các đợt thi đua do Ngành, địa phương phát động. Trong thời gian thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên đã biểu dương, khen thưởng 1 tập thể và 12 cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện cuộc vận động. Những năm qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyển chọn được 31 đồng chí là Kiểm sát viên giỏi, trong đó, năm 2008 bầu chọn được 2 đồng chí là Kiểm sát viên tiêu biểu của ngành Kiểm sát nhân dân lần thứ Nhất.

 
Số lần truy nhập 43948944
Số người đang xem: 1517