VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

 

Số: 589/TB-VKSTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng công chức và phân công công tác

đối với sinh viên khóa I Đại học Kiểm sát Hà Nội

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao về tuyển dụng công chức ngành Kiểm sát nhân dân, ngày 20/11/2018 Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã ký Quyết định tuyển dụng và phân bổ công chức đối với 193 sinh viên khóa I Đại học Kiểm sát Hà Nội (ĐHKSHN) trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2018. Để việc tiếp nhận, bố trí công tác đối với công chức mới được tuyển dụng bảo đảm kịp thời, tạo thuận lợi cho công chức ổn định công tác, VKSND tối cao thông báo:

1. Tuyển dụng và phân bổ sinh viên khóa I ĐHKSHN về một số đơn vị thuộc VKSND tối cao và VKSND cấp cao (43 người); về VKSND địa phương (150 người); Quyết định tuyển dụng công chức có hiệu lực từ ngày 01/12/2018 (Danh sách sinh viên được phân bổ về từng đơn vị kèm theo tải về tại đây).

2. Viện trưởng VKSND tối cao ủy quyền để Viện trưởng VKSND cấp tỉnh trao Quyết định tuyển dụng công chức và ban hành Quyết định tiếp nhận và phân công công tác đối với công chức mới (Mẫu Quyết định kèm theo tải về tại đây).

3. Sinh viên khóa I ĐHKSHN chủ động đến trụ sở VKSND cấp tỉnh (nơi sinh viên được phân bổ đến công tác) để liên hệ công tác đúng thời gian theo quyết định tuyển dụng.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh và sinh viên đã được tuyển dụng thực hiện nội dung liên quan trong thông báo trên; trường hợp có vướng mắc, đề nghị báo cáo về VKSND tối cao (qua Vụ TCCB) để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- VKSND cấp cao;

- VKSND cấp tỉnh;

- Trường Đại học KSHN;

- Lưu: V15.

 

TL.VIỆN TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Thắng

 

 

 

Số lần truy nhập 44675137
Số người đang xem: 682