CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Xây dựng Chi bộ VKSND huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu

24/11/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Việc xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh là yêu cầu cấp thiết, là nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy đảng nhằm bảo đảm cho Đảng ta luôn trong sạch, vững mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nêu rõ: Chi bộ là gốc rễ của Đảng trong quần chúng Nhân dân, Chi bộ trong sạch, vững mạnh thì mọi chủ trương, chính sách của Đảng được thi hành đúng, đủ; mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Ngược lại, nếu chi bộ yếu kém, công việc sẽ không trôi chảy.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, VKSND huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã xem đây là vấn đề quan trọng hàng đầu, là nhiệm vụ tiên quyết giúp đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tập thể Chi bộ VKSND huyện Vị Xuyên

Trong những năm qua, với sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ tập thể cùng nhiều cách làm hay, giải pháp sáng tạo trong công tác, Chi bộ VKSND huyện Vị Xuyên luôn được công nhận là Chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Ngay từ đầu năm, Chi bộ và Lãnh đạo VKSND huyện Vị Xuyên đã quán triệt, triển khai đầy đủ chỉ thị, kế hoạch công tác của Ngành, các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy, Hội đồng nhân dân cùng cấp đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Trên cơ sở đó, thống nhất đề ra các nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể trên từng mặt công tác.

Là một địa bàn có địa hình phức tạp, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng nhưng bằng sự đoàn kết đồng lòng, các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác. Lãnh đạo đơn vị thực hiện phân công công việc cụ thể đến từng cán bộ, công chức phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, năng lực, sở trường công tác để phát huy tối đa năng lực của cán bộ, do đó kết quả công tác năm sau luôn cao hơn năm trước.

Chi bộ đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, Chi bộ luôn giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải tiến, đổi mới lề lối làm việc theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tận tụy phục vụ nhân dân, nghiêm khắc tự phê bình và phê bình các hành động cửa quyền, gây phiền hà cho người dân.

Trong công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Chi bộ, việc lãnh đạo, chỉ đạo luôn tuân thủ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các cán bộ, đảng viên chấp hành tốt kỷ luật công vụ, thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Chi ủy, giữ gìn đoàn kết nội bộ.

Qua kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng hằng năm, Chi bộ VKSND huyện Vị Xuyên đều được công nhận “Trong sạch vững mạnh”, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Có được những kết quả nêu trên, Chi bộ đã đề ra nhiều giải pháp hiệu quả, như: Làm tốt công tác dân chủ, tự phê bình và phê bình gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh tập thể nhằm tạo nên khối đoàn kết thống nhất giữa Chi bộ và cơ quan; xây dựng đội ngũ đảng viên đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng, trong đó lấy chất lượng làm trọng tâm. Duy trì sinh hoạt Chi bộ đều đặn, thường xuyên, có chất lượng, đảm bảo các đường lối, chính sách của Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên được quán triệt, thực hiện nghiêm túc. Ngoài việc duy trì sinh hoạt định kỳ, Chi bộ đã thực hiện sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về nâng cao năng lực, kỹ năng công tác cho cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, Chi bộ luôn làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực.

Đó chính là những hoạt động cụ thể, thiết thực để Chi bộ VKSND huyện Vị Xuyên tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần xây dựng và giữ vững danh hiệu “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh” hằng năm.

Dương Thùy Chi, VKSND huyện Vị Xuyên
Tìm kiếm