TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 25/09/2014


HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC KIỂM SÁT
GIẢI QUYẾT CÁC VỤ, VIỆC DÂN SỰ, VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
 
 
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu khai mạc hội nghị
Ngày 25/9/2014, tại thành phố Hải Phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp cùng Chương trình đối tác tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính. Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo hội nghị. Thành phần tham dự hội nghị gồm: Lãnh đạo Viện, lãnh đạo Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự Viện kiểm sát nhân dân, Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính - kinh tế - lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía Bắc từ Quảng Trị trở ra.
 
Đồng chí Trần Đình Khánh, Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự
Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày báo cáo tại hội nghị
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh, công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính là công tác trọng tâm của ngành Kiểm sát nhân dân nhằm thực hiện chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp. Những năm qua, ngành Kiểm sát nhân dân đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tốt tụng hành chính; đồng thời tích cực phối hợp với Tòa án và các bộ, ngành hữu quan xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành BLTTDS, Luật tố tụng hành chính. Ngày 28/11/2013, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, Quốc hội thông qua Hiến pháp (sửa đổi) nước CHXHCN Việt Nam. Để triển khai thực hiện Hiến pháp mới, Quốc hội giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành hữu quan triển khai nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung nhiều đạo luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước, bao gồm cả các luật về tổ chức các cơ quan tư pháp và hoạt động tố tụng tư pháp trong đó có BLTTDS (sửa đổi) và Luật tố tụng hành chính (sửa đổi). Do đó, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính với những nội dung quan trọng: Tổng kết thực tiễn thi hành BLTTDS và Luật tố tụng hành chính trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân; quán triệt những nội dung mới của Luật phá sản năm 2014, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; sơ kết, đánh giá tình hình và kết quả sau 02 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-VKSNDTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 01/8/2012 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự. Đồng chí Phó Viện trưởng đề nghị đại biểu tham dự hội nghị với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung góp ý kiến thiết thực để hoàn thiện các báo cáo tổng kết BLTTDS, Luật tố tụng hành chính của toàn Ngành.
Tại hội nghị, đồng chí Trần Đình Khánh, Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-VKSNDTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 01/8/2012 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự; Báo cáo chuyên đề "Vị trí, vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa dân sự, hành chính". Theo báo cáo, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng được sự chỉ đạo của lãnh đạo Viện, tổ chức triển khai kịp thời của lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân địa phương, toàn ngành Kiểm sát đã chủ động đề ra các biện pháp quản lý, điều hành đồng bộ, hợp lý và đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua 02 năm thực hiện Thông tư, vị thế, vai trò của Viện kiểm sát trong tố tụng dân sự được đề cao, tác động mạnh mẽ đến các chủ thể tiến hành và tham gia tố tụng dân sự, nhất là ở giai đoạn sơ thẩm, phúc thẩm, góp phần làm cho việc thụ lý giải quyết các vụ, việc dân sự ở Tòa án tốt hơn, giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền hạn, trách nhiệm pháp lý của Viện kiểm sát trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ. Viện kiểm sát các cấp khẩn trương sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ; kịp thời thông tin, báo cáo về tình hình kết quả công tác kiểm sát; những khó khăn, vướng mắc trong nhận thức và áp dụng Thông tư. Các đơn vị thực hiện công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nhau trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành.
 
Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Phó Viện trưởng Viện khoa học kiểm sát
Viện kiểm sát nhân dân tối trình bày tại hội nghị
Theo định hướng một số nội dung đóng góp sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng dân sự do đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Phó Viện trưởng Viện khoa học kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày, Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi) được Quốc hội thông qua là BLTTDS mới thay thế Bộ luật hiện hành. Việc xây dựng BLTTDS (sửa đổi) cần quán triệt được những quan điểm chỉ đạo, đáp ứng được cái yêu cầu: Thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, đặc biệt là Nghị quyết số 48-NQ/TW, Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 79-KL/TW, Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị và văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI; đảm bảo cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013; phải được tiến hành trên cơ sở tổng kết thực tiễn thi hành, đánh giá các quy định của BLTTDS năm 20014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS năm 2011, kinh nghiệm kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự từ thực tiễn, nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập; đảm bảo cụ thể hóa và không có sự xung đột giữa các quy định của BLTTDS (sửa đổi) với các quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Việc sửa đổi BLTTDS lần này là cơ bản, toàn diện, có hệ thống xuyên suốt quá trình tố tụng đặc biệt tập trung vào những quy định nhằm phù hợp với việc cải cách cơ cấu, tổ chức hệ thống Viện kiểm sát nhân dân đảm bảo tính ổn định, đồng bộ của hệ thống pháp luật tố tụng dân sự. Đồng thời, nghiên cứu, bổ sung những thủ tục đặc thù phù hợp với những loại tranh chấp đặc thù.
 
Đồng chí Phương Hữu Oanh, Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính - kinh tế - lao động
và những việc khác theo quy định của pháp luật Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày báo cáo tại hội nghị
Cũng tại hội nghị, đồng chí Phương Hữu Oanh, Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính - kinh tế - lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày một số nội dung mới của Luật Phá sản năm 2014 liên quan đến công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết phá sản; một số nội dung cơ bản của Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Trọng tài trong Thương mại.
 
Toàn cảnh hội nghị
Phần tham luận, đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp, kiến nghị nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính đồng thời nghe tổng hợp giải đáp vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân địa phương.
Một số đại biểu tham luận tại hội nghị:

 

 

 

 

Theo Kế hoạch, Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính được tổ chức trong 02 ngày 25, 26/9/2014.
Trường Giang

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

HỘI THẢO HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, BÀO CHỮA VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ TRONG DỰ ÁN BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CẢI CÁCH TƯ PHÁP

Lễ ký Quy định phối hợp giữa Vụ Thi đua - Khen thưởng và Cục Điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao

LỄ KHAI MẠC KỲ THI THÍ ĐIỂM TUYỂN CHỌN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP VỤ VÀ NGUỒN BỔ NHIỆM KIỂM SÁT VIÊN VKSND TỐI CAO NĂM 2014

Đại sứ Thụy sỹ tại Việt Nam đến thăm và làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tối cao

LÃNH ĐẠO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TIẾP XÃ GIAO ĐOÀN CHUYÊN GIA NHẬT BẢN

LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG

LÃNH ĐẠO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO DỰ LỄ BÀN GIAO NHÀ TÌNH NGHĨA CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Đẩy mạnh nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành KSND

Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tối cao họp phiên thứ Nhất

KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ THANH NIÊN 4 VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG MỞ RỘNG - CUP VIETINBANK LẦN THỨ III NĂM 2014

Số lần truy nhập 47221321
Số người đang xem: 1967