TIN TỔNG HỢP       Ngày 27/02/2019


 

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Ngày 19/2/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 199/QĐ-TTg kèm theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Luật và văn bản hướng dẫn thi hành

Trong năm 2019 và các năm tiếp theo, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với bộ, ban, ngành liên quan mở các hội nghị tập huấn, biên soạn, in, cấp phát sách, tài liệu phổ biến nội dung của Luật và văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân. Bộ Quốc phòng tổ chức tuyên truyền, biên soạn, in, cấp phát tài liệu phổ biến Luật và văn bản hướng dẫn thi hành cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. Các bộ, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật và văn bản hướng dẫn thi hành trong bộ, ngành, địa phương mình.

Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về bảo vệ bí mật nhà nước để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với Luật

Bộ Công an là cơ quan chủ trì có nhiệm vụ làm đầu mối tổng hợp kết quả rà soát báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Các bộ, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với Luật. Thời gian hoàn thành là quý I năm 2020.

Xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật

Về việc xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật, Bộ Công an chủ trì, các cơ quan phối hợp là: Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan. Thời gian trình Chính phủ là quý IV năm 2019.

Về việc xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, Bộ Công an chủ trì, các cơ quan phối hợp là: Các bộ, ngành có liên quan. Thời gian hoàn thành là Quý IV năm 2019.

Trước quý II năm 2020, Bộ Công an xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lực lượng Công an nhân dân, Bộ Quốc phòng xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý. Trong đó, có quy định về thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; thẩm quyền cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, người Việt Nam được giao thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước; thẩm quyền tiêu hủy bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý

Thực hiện quy định về xây dựng danh mục bí mật nhà nước

Cơ quan, tổ chức khi xây dựng danh mục bí mật nhà nước cần căn cứ vào phạm vi bí mật nhà nước trong 15 lĩnh vực quy định tại Điều 7 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước để lập danh mục bí mật nhà nước của ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý bảo đảm các danh mục bí mật nhà nước được ban hành có hiệu lực cùng thời điểm với hiệu lực của Luật.

Ví dụ: Khi lập danh mục bí mật nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường, ngoài căn cứ vào phạm vi bí mật nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, cần phải căn cứ vào lĩnh vực khác có liên quan, cụ thể: Nếu thông tin liên quan đến quốc phòng, an ninh thì căn cứ vào phạm vi bí mật nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh; thông tin liên quan đến hợp tác quốc tế thì căn cứ vào phạm vi bí mật nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại; thông tin liên quan đến tổ chức, cán bộ thì căn cứ vào phạm vi bí mật nhà nước trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ; thông tin liên quan đến kinh tế thì căn cứ vào phạm vi bí mật nhà nước trong lĩnh vực kinh tế...

Thời gian trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước là năm 2019 và quý I năm 2020.

Thực hiện các quy định chuyển tiếp của Luật

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2021, các bộ, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, phân loại bí mật nhà nước theo thời gian và độ mật đã được xác định trước ngày 01/01/2019 để xác định thời hạn bảo vệ tương ứng với từng cấp độ mật theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật.

Trường hợp thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước kết thúc trước thời điểm Luật có hiệu lực (trước ngày 01/7/2020) thì tiến hành gia hạn thời hạn bảo vệ theo quy định tại Điều 20 của Luật. Nếu không gia hạn thì giải mật, việc giải mật bí mật nhà nước trước ngày 01/7//2020 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000.

Trường hợp bí mật nhà nước đã được xác định trước ngày 01/01/2019 không còn thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của Luật này thì các bộ, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải tiến hành giải mật theo quy định của Luật từ ngày 01/7/2020 đến ngày 30/6/2021.

Xem toàn văn Quyết định số 199/QĐ-TTg kèm theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước tại đây.

Thanh Hằng

(Giới thiệu)

 

 

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân

Thủ tướng: Không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành

Khai mạc phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Quy định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm

Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử

​Quy định về tổ chức họ, hụi, biêu, phường

Đẩy mạnh kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại

Sửa đổi, bổ sung quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt

​Quy định về việc quản lý tài sản tạm gửi, tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước

Số lần truy nhập 44693125
Số người đang xem: 1710