TIN TỔNG HỢP       Ngày 11/07/2019


 

Quy định chi tiết thi hành một số điều

liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải

Ngày 24/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Nghị định này quy định chi tiết về việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành được quy định tại khoản 2 Điều 1, khoản 6 Điều 2, khoản 10 Điều 2, khoản 2 Điều 3 của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

Nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch

Căn cứ xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch: Quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh có liên quan; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; báo cáo rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch thời kỳ trước.

Nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch: Căn cứ lập quy hoạch; quan điểm, mục tiêu lập quy hoạch; phạm vi, đối tượng, thời kỳ quy hoạch; xác định các nhiệm vụ trọng tâm của quy hoạch; dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển trong kỳ quy hoạch; yêu cầu về nội dung, phương pháp lập quy hoạch; yêu cầu và nhiệm vụ đánh giá môi trường chiến lược; yêu cầu về sản phẩm quy hoạch (thành phần, số lượng, tiêu chuẩn, quy cách hồ sơ); thời hạn lập quy hoạch, kế hoạch lập quy hoạch và trách nhiệm của các cơ quan trong việc tổ chức lập quy hoạch; dự toán chi phí lập quy hoạch.

Lấy ý kiến về quy hoạch

Đối tượng lấy ý kiến về quy hoạch gồm: Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan. Tùy theo tính chất quy hoạch, cơ quan tổ chức lập quy hoạch quyết định lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan tổ chức lập quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch để hoàn thiện dự thảo quy hoạch.

Việc lấy ý kiến của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức có liên quan về quy hoạch được thực hiện như sau:

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch gửi hồ sơ lấy ý kiến về quy hoạch gồm báo cáo quy hoạch, bản đồ thể hiện nội dung quy hoạch;

- Các cơ quan được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày, tính từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến về quy hoạch;

- Cơ quan lập quy hoạch tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến, báo cáo cơ quan tổ chức lập quy hoạch xem xét trước khi trình thẩm định quy hoạch.

Họp thẩm định quy hoạch

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng thẩm định, Hội đồng thẩm định phải tổng hợp ý kiến và trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định về việc tổ chức họp thẩm định quy hoạch.

Hội đồng thẩm định tiến hành họp thẩm định quy hoạch khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Có ít nhất 2/3 (hai phần ba) số thành viên Hội đồng thẩm định tham dự họp;

- Có đại diện của cơ quan tổ chức lập quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch và tổ chức tư vấn lập quy hoạch.

Hội đồng thẩm định quy hoạch làm việc theo chế độ tập thể, thảo luận công khai, biểu quyết theo đa số để nghiệm thu quy hoạch và thông qua biên bản họp thẩm định quy hoạch. Quy hoạch đủ điều kiện trình quyết định hoặc phê duyệt khi có ít nhất 3/4 (ba phần tư) số thành viên tham gia biểu quyết thông qua quy hoạch.

Xem toàn văn Nghị định số 56/2019/NĐ-CP tại đây.

Thanh Hằng

(Giới thiệu)

 

 

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

​Khai mạc huấn luyện Dân quân tự vệ Cụm tự vệ số 10 năm 2019

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố 07 Luật mới

Quy định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký EVFTA và IPA

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương

​Phó Thủ tướng Thường trực chủ trì Hội nghị toàn quốc xử lý "tham nhũng vặt"

Số lần truy nhập 44726938
Số người đang xem: 617