TIN TỔNG HỢP       Ngày 05/09/2019


 

Hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô

của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ

 

Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 37/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ (sau đây viết tắt là chương trình, dự án TCVM).

Thông tư gồm 3 chương, 12 điều quy định cụ thể về các nội dung: Vốn của chương trình, dự án TCVM; quản lý và sử dụng vốn, tài sản của chương trình, dự án TCVM; doanh thu; nguyên tắc ghi nhận doanh thu; chi phí; nguyên tắc ghi nhận chi phí; chính sách thuế, phí, lệ phí; phân phối lợi nhuận; trách nhiệm của cơ quan quản lý và chương trình, dự án TCVM.

Trong đó, vấn đề quản lý và sử dụng vốn, tài sản của chương trình, dự án TCVM được quy định như sau:

1. Chương trình, dự án TCVM có trách nhiệm quản lý và sử dụng vốn, tài sản của chương trình, dự án TCVM theo quy định của pháp luật và một số hướng dẫn cụ thể tại Thông tư này.

2. Theo dõi, hạch toán độc lập đối với vốn, tài sản khác của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.

3. Chương trình, dự án TCVM thực hiện hạch toán theo quy định của Bộ Tài chính; phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình sử dụng, biến động của vốn và tài sản trong quá trình kinh doanh; quy định rõ trách nhiệm và hình thức xử lý đối với từng bộ phận, cá nhân trong trường hợp làm hư hỏng, mất mát tài sản, tiền vốn của chương trình, dự án TCVM.

4. Đối với những tài sản đi thuê, chương trình, dự án TCVM có trách nhiệm quản lý, bảo quản hoặc sử dụng theo thoả thuận phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Việc trích lập và sử dụng dự phòng đối với các khoản cho vay: chương trình, dự án TCVM thực hiện theo quy định đối với tổ chức tài chính vi mô.

Tại điều 6 của Thông tư số 37/2019/TT-BTC, nguyên tắc ghi nhận doanh thu được quy định như sau:

1. Việc ghi nhận và hạch toán doanh thu, thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Đối với thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự

a) Thu lãi từ hoạt động cho vay vi mô: chương trình, dự án TCVM hạch toán số lãi phải thu phát sinh trong kỳ vào thu nhập đối với các khoản cho vay trong hạn. Đối với số lãi phải thu của các khoản cho vay quá hạn, chương trình, dự án TCVM không phải hạch toán thu nhập mà theo dõi ngoại bảng để đôn đốc thu, khi thu được thì hạch toán vào thu nhập.

b) Thu lãi tiền gửi: là số lãi phải thu từ tiền gửi của chương trình, dự án TCVM tại các tổ chức tín dụng trong kỳ.

3. Thu từ nhận tài trợ không hoàn lại để thực hiện các chương trình phát triển, các hoạt động của chương trình, dự án TCVM ngoài các khoản thu hộ, chi hộ: là số tiền thực tế thu được tại thời điểm nhận tài trợ.

4. Đối với các khoản thu về chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại ngoại tệ và vàng: chương trình, dự án TCVM thực hiện ghi nhận theo quy định tại chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật có liên quan.

5. Đối với doanh thu từ các hoạt động còn lại: doanh thu là toàn bộ tiền bán sản phẩm, hàng hoá, cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ được khách hàng chấp nhận thanh toán (nếu có chứng từ hợp lệ) không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền.

6. Đối với các khoản doanh thu phải thu đã hạch toán vào thu nhập nhưng được đánh giá không thu được hoặc đến kỳ hạn thu không thu được thì chương trình, dự án TCVM hạch toán giảm doanh thu nếu cùng kỳ kế toán hoặc hạch toán vào chi phí nếu khác kỳ kế toán và theo dõi ngoại bảng để đôn đốc thu. Khi thu được thì hạch toán vào thu nhập.

Thông tư số 37/2019/TT-BTC cũng quy định rõ nguyên tắc ghi nhận chi phí, bao gồm:

1. Việc xác định chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Chi phí của chương trình, dự án TCVM là các khoản chi phí phải chi thực tế phát sinh trong kỳ liên quan đến hoạt động kinh doanh của chương trình, dự án TCVM.

3. Các chi phí được ghi nhận vào chi phí kinh doanh của chương trình, dự án TCVM phải tuân thủ nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí và có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. Chương trình, dự án TCVM không được hạch toán vào chi phí các khoản chi do nguồn kinh phí khác đài thọ. Việc xác định và hạch toán chi phí được thực hiện phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 09/8/2019.

Xem toàn văn thông tư tại đây.

Hồng Quyên

(giới thiệu)

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Ban hành danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, hoạt động thể thao mạo hiểm

Thông tư quy định về thu, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Quy định mới về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

​Một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành trong 06 tháng đầu năm 2019

Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp

Ủy ban Tư pháp tiếp tục thảo luận về các báo cáo về phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, báo cáo công tác tư pháp và thi hành án

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 13

​Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

​Cắt giảm hơn 6000 biên chế công chức vào năm 2020

​Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự họp Ban Chấp hành AIPA

Số lần truy nhập 47072225
Số người đang xem: 2733