TIN TỔNG HỢP       Ngày 09/09/2019


 

Hướng dẫn xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí biên soạn,

thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương thực hin

chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Ngày 15/8/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 51/2019/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương thực hin chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/9/2019.

1. Chi biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương:

a) Nội dung triển khai: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì tổ chức biên soạn, thẩm định tài liệu về nội dung giáo dục của địa phương theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Nội dung chi, mức chi biên soạn tài liệu:

- Thù lao cho tác giả: Tối đa 450.000 đồng/tiết;

- Thù lao cho chủ biên: Tối đa 50.000 đồng/tiết;

- Thù lao cho tổng chủ biên: Tối đa 35.000 đồng/tiết;

- Thù lao đọc góp ý bản thảo: Tối đa 10.000 đồng/1 trang bản thảo/người (trang bản thảo khổ 14,5cm x 20,5 cm).

c) Thù lao minh họa tài liệu:

- Thù lao trang bìa: Tối đa 350.000 đồng/bìa;

- Thù lao can, vẽ kỹ thuật: Tối đa 15.000 đồng/hình;

- Thù lao vẽ hình minh họa có tính nghệ thuật: Tối đa 200.000 đồng/hình.

d) Chi hoàn thiện tài liệu: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tổ chức hoàn thiện tài liệu giáo dục của địa phương, tối đa không quá 3 ngày cho một lần tổ chức. Trong thời gian tập trung để hoàn thiện tài liệu được chi các nội dung sau:

+ Chi thù lao cho tác giả, biên tập viên: Tối đa 110.000 đồng/người/ngày;

+ Chi phụ cấp tiền ăn: Tối đa 200.000 đồng/người/ngày;

+ Tiền nước uống: Tối đa 40.000 đồng/người/ngày;

+ Tiền tàu xe: Thanh toán theo thực tế;

+ Ban tổ chức thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tập trung tại nơi đến công tác, mức chi theo quy định tại chế độ công tác phí hiện hành.

Số lần tổ chức hoàn thiện tài liệu không quá 3 lần.

đ) Chi thẩm định tài liệu: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tổ chức thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương, tối đa không quá 3 ngày cho một lần tổ chức. Trong thời gian tập trung để thẩm định tài liệu được chi các nội dung sau:

- Chi phụ cấp tiền ăn: Tối đa 200.000 đồng/người/ngày;

- Tiền nước uống: Tối đa 40.000 đồng/người/ngày;

- Tiền tàu xe: Thanh toán theo thực tế;

- Tiền thuê hội trường (nếu có), công tác phí và các khoản chi phí văn phòng phẩm, sao in tài liệu: Nội dung và mức chi theo quy định hiện hành;

- Chi đọc thẩm định tài liệu: Tối đa 15.000 đồng/tiết/người;

- Chi thù lao cho các thành viên Hội đồng thẩm định (tính cho những ngày tổ chức thẩm định):

+ Chủ tịch Hội đồng thẩm định: Tối đa 200.000 đồng/người/buổi;

+ Phó Chủ tịch, ủy viên, thư ký Hội đồng thẩm định: Tối đa 150.000 đồng/người/buổi.

2. Chi cho hoạt động điều tra, khảo sát: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia.

Xem toàn văn Thông tư số 51/2019/TT-BTC tại đây.

Thanh Hằng

(Giới thiệu)

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Khai mạc phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 148/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Ban hành danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, hoạt động thể thao mạo hiểm

Hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ

Sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu

Phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030

Quyết định về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020

​Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp hoạt động kinh tế chia sẻ và kinh tế truyền thống

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên

Số lần truy nhập 47220485
Số người đang xem: 1749