TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 29/10/2019


Đảng bộ VKSND tối cao học tập, quán triệt

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII

 

Ngày 29/10/2019, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, nối từ điểm cầu Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao tới các điểm cầu là các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Báo cáo viên cấp Trung ương truyền đạt nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy,

Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh Nghị quyết số 35-NQ/TW là Nghị quyết quan trọng của Đảng; nội dung của Nghị quyết tác động trực tiếp đến từng cán bộ, đảng viên.

Thời gian qua, dó có sự tác động của nhiều yếu tố, đặc biệt là sự tự diễn biến, tự chuyển hóa trong tư tưởng không ít cán bộ, đảng viên, dẫn đến nhận thức lệch lạc, trái chiều về các quan điểm, tư tưởng của Đảng; làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng và nhận thức của đảng viên. Do đó, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trong bối cảnh nước ta đang chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị toàn thể đảng viên trong Đảng bộ tham dự hội nghị tập trung, nghiêm túc lắng nghe ý kiến của Báo cáo viên để nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nội dung của Nghị quyết. Trên cơ sở đó, tổ chức, triển khai, thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết trong thời gian tới đối với từng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng,

nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Báo cáo viên cấp Trung ương

truyền đạt những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 35-NQ/TW

Tại hội nghị, toàn thể đảng viên Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao được nghe đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Báo cáo viên cấp Trung ương truyền đạt những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Theo đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Ðây là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam, trước hết là trong xây dựng đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của toàn hệ thống chính trị.

Toàn cảnh hội nghị

Nghị quyết nêu 07 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Sau hội nghị, lãnh đạo Viện, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc có kế hoạch để triển khai từng nội dung cụ thể của Nghị quyết số 35-NQ/TW và Kế hoạch của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Trường Giang

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Cơ quan điều tra VKSND tối cao tập huấn công tác kỹ thuật hình sự

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn tiếp Phó Viện trưởng Viện Công tố tối cao Hàn Quốc

Lãnh đạo VKSND tối cao tiếp Đoàn đại biểu VKSND tối cao Lào

VKSND tối cao tập huấn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính

​Hội thảo về tình hình thu thập, phân tích, quản lý và chia sẻ số liệu về người chưa thành niên phạm tội và bị xâm hại

Khai giảng Khóa 7 Đại học Kiểm sát Hà Nội hệ chính quy ngành Luật

Đại hội Đoàn Thanh niên Cơ quan điều tra VKSND tối cao lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2022

VKSND tối cao tập huấn nghiệp vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự năm 2019

​Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam

VKSND tối cao kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2019)

Số lần truy nhập 42556484
Số người đang xem: 2710