TIN TỔNG HỢP       Ngày 04/02/2020


 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

 

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2020. Theo đó:

Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch:

- Sửa đổi, bổ sung các Điều, khoản: Điều 12; khoản 1 Điều 23; điểm a khoản 1 Điều 28; khoản 2, khoản 3, điểm a khoản 6 Điều 28; Điều 35.

- Bãi bỏ mục 2 Chương II và các Điều 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

- Thay thế cụm từ "quy hoạch khai thác tài nguyên nước" bằng cụm từ "quy hoạch tài nguyên nước" tại khoản 3, khoản 4 Điều 5.

Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 11/2007/NĐ-CP:

- Bãi bỏ khoản 2, khoản 3 Điều 1.

- Thay thế cụm từ "giai đoạn" bằng cụm từ "thời hạn" tại khoản 4 Điều 1.

Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng:

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 20; khoản 1 Điều 25.

- Bãi bỏ khoản 13 Điều 2 và Điều 7.

- Thay thế cụm từ "quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh" bằng cụm từ "quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn, quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch ngành có liên quan" tại điểm b khoản 3 Điều 8, khoản 1 Điều 9, khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 10, khoản 1 Điều 11, điểm a khoản 1 Điều 12, khoản 1 Điều 14.

Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải:

Khoản 1 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"1. Đối với các thành phố trực thuộc trung ương, quy hoạch thoát nước là quy hoạch hạ tầng kỹ thuật được lập riêng thành một đồ án nhằm cụ thể hóa quy hoạch thoát nước trong quy hoạch chung đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nhiệm vụ quy hoạch thoát nước đô thị cần làm rõ các nội dung: Phạm vi, ranh giới; các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật quy chuẩn kỹ thuật áp dụng; xác định lưu vực, phân vùng thoát nước; nguồn tiếp nhận, dự báo tổng lượng thoát nước, mạng lưới và vị trí quy mô các công trình thoát nước.

Ngoài ra, Nghị định này quy định:

- Các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật vùng tỉnh, vùng liên tỉnh đã được phê duyệt trước ngày 01/01/2019 được tiếp tục đến hết thời kỳ quy hoạch; trường hợp nội dung của quy hoạch đó không phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch năm 2017 thì phải điều chỉnh theo quy định của Luật này;

- Các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật vùng liên tỉnh, vùng tỉnh đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 01/01/2019, trong quá trình thực hiện được điều chỉnh nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt.

- Bãi bỏ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.

Toàn văn Nghị định số 98/2019/NĐ-CP.

Trường Giang

Giới thiệu


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Quy định của Ban Bí thư về thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng

​Chùm ảnh: Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 90 năm Ngày thành lập Đảng

Sửa đổi cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh

Ban Bí thư chỉ đạo phòng, chống dịch do virus corona theo “4 tại chỗ”

Lời chúc Tết Canh Tý 2020 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Sửa đổi, bổ sung quy định về thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản

Một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng, chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hoá bất hợp pháp

Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

Số lần truy nhập 45363991
Số người đang xem: 2023