TIN TỔNG HỢP       Ngày 11/02/2020


Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X

về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước

 

Ngày 21/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 142/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Kế hoạch được ban hành nhằm tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung của Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư; nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cấp, các ngành và toàn thể xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh, đồng bộ các nhiệm vụ, giải quyết nêu trong Nghị quyết.

Việc thực hiện Kế hoạch phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước trong việc xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phải xác định các nội dung, nhiệm vụ cụ thể để Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh, đồng bộ và hiệu quả Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư.

Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện Kế hoạch:

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền;

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách bảo đảm trọng dụng, phát huy tốt đội ngũ trí thức;

- Ưu tiên cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển về hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu, sáng tạo của trí thức;

- Kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các liên hiệp hội, hội trí thức

- Xây dựng Chiến lược quốc gia phát triển đổi ngũ trí thức giai đoạn 2021 - 2030.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong Quý I/2020, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện các nội dung được phân công tại Kế hoạch này, gắn với Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW và Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư.

Toàn văn Quyết định số 142/QĐ-TTg.

TG

 

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 42

Phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

Quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết

Quy định về đánh giá chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Quy định mới về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm

Quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông

Quy định của Ban Bí thư về thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng

Số lần truy nhập 47071763
Số người đang xem: 2711