CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Công đoàn Bộ phận Hành chính tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

30/03/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 30/3/2023, Công đoàn Bộ phận Hành chính tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Chi bộ Hành chính, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có toàn thể đoàn viên Công đoàn Bộ phận Hành chính bao gồm các phòng: Phòng Hành chính, Phòng Trang tin điện tử  thuộc Văn phòng VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Chi bộ Hành chính, Phó Chánh Văn phòng
VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2019-2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Bộ phận Hành chính luôn chú trọng công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật, kiểm tra, giám sát; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Bảo đảm Công tác chăm lo cho cán bộ, đoàn viên, người lao động và hoạt động xã hội tình nghĩa; tích cực đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động vững mạnh; 100% đoàn viên tích cực tham gia học tập nghị quyết, các buổi sinh hoạt chính trị, nói chuyện thời sự, sinh hoạt chuyên đề.

Tích cực tham gia các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Công đoàn và Ngành phát động; kết quả phong trào thi đua trong nhiệm kỳ qua (2019 - 2023) có: Về tập thể nhận được 01 cờ thi đua dẫn đầu khối năm 2020, 2021, 2022; 05 Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao; 05 Giấy khen. Về cá nhân có 50 đoàn viên được tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao; 52 đoàn viên được tặng Giấy khen.

Toàn cảnh Đại hội

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn đã thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn…

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2023-2028 được Công đoàn Bộ phận Hành chính xác định: Phối hợp với Lãnh đạo đơn vị động viên công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch công tác năm theo Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức, người lao động “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; phong trào phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Vận động đoàn viên Công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Chủ động, tích cực học tập, nghiên cứu và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại  hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nghiên cứu, học tập Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn trong tình hình mới” và triển khai thực hiện Chương trình hành động số 476-CTr-CĐVC, ngày 26/11/2021 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW.

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Chi bộ Hành chính, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao
tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phận Hành Chính nhiệm kỳ 2023-2028

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao biểu dương kết quả đã đạt được của Công đoàn Bộ phận Hành chính trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn khoá mới tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của Đảng, chính quyền và công đoàn các cấp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn bộ phận; luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đoàn viên được tham gia sinh hoạt, hoạt động có hiệu quả đúng điều lệ. Hưởng ứng các phong trào thi đua, tham gia tích cực các hoạt động thể thao, văn nghệ do Cơ quan phát động; tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên Công đoàn ưu tú, xem xét kết nạp vào Đảng…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phận Hành chính nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 đồng chí; đồng chí Hà Trường Thanh, Trưởng phòng Hành chính thuộc Văn phòng VKSND tối cao tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Hành chính nhiệm kỳ 2023-2028.

TL
Tìm kiếm