CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Chuyển hồ sơ vụ án Nguyễn Đức Chi sang Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà

20/02/2009
Cỡ chữ:   Tương phản
Thừa uỷ quyền của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà vừa chuyển hồ sơ sang Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà để xét xử Nguyễn Đức Chi về tội Giả mạo tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Chuyn h sơ v án Nguyn Đức Chi
sang Toà án nhân dân tnh Khánh Hoà
 
Tha u quyn ca Vin kim sát nhân dân ti cao, Vin kim sát nhân dân tnh Khánh Hoà va chuyn h sơ sang Toà án nhân dân tnh Khánh Hoà để xét x Nguyn Đức Chi v ti Gi mo tài liu ca cơ quan, t chc.
Theo Cáo trng, cui năm 1999, Nguyn Đức Chi đứng đơn gi B Kế hoch và Đầu tư xin thành lp Công ty đầu tư và phát trin du lch Rus-Invest-Tur (Cty RIT) 100% vn nước ngoài để xây dng kinh doanh khu du lch và ngh mát Rusalka - Nha Trang. Trong h sơ có ba công ty Nga xin góp vn vào RIT là Elaitrox, Cagro, Luzhniky, kèm giy chng nhn ca các ngân hàng Nga v kh năng tài chính ca các công ty này. Cui năm 2000, B Kế hoch và Đầu tưđã cp giy phép cho ba công ty trên được thành lp Công ty RIT.
Theo kết qu giám định trong mt s tài liu, ch ký ca đại din ba công ty Nga đều do mt người ký. Con du ca ba công ty mà Nguyn Đức Chi s dng đóng du các tài liu không được đăng ký vi B Công an. Nguyn Đức Chi còn làm gi tài liu ca cơ quan, t chc để lp ra HĐQT Công ty TIT; làm gi tài liu để báo cáo khng vn đầu tư vào d án Rusalka; làm gi tài liu để thc hin vic thay đổi hình thc đầu tư, chuyn nhượng vn ca d án Ruslalka cho các đối tác khác.
N. H
Tìm kiếm