CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG ĐẶC XÁ NĂM 2009 (ĐỢT 2)

22/07/2009
Cỡ chữ:   Tương phản
Kết quả đặc xá năm 2009 ( đợt 1): Thực hiện Quyết định số 1744/2008/QĐ - CTN ngày 04/12/2008 của Chủ tịch nước và hướng dẫn số 82/HĐTVĐX ngày 05/12/2008 của Hội đồng tư vấn đặc xá hướng dẫn việc triển khai thực hiện Quyết định số 1744/2008/QĐ - CTN ngày 04/12/2008 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2009 (đợt 1) Nhân dịp Tết nguyên đán kỷ sửu (năm 2009) và 79 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2009). Sau khi có Quyết định về đặc xá năm 2009 (đợt 1) của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá, các thành viên của Hội đồng tư vấn đặc xá và các ngành liên quan đã khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2009 (đợt 1) bảo đảm nội dung, yêu cầu và đúng tiến độ đã đề ra. Ngày 15/01/2009 Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 116/QĐ - CTN, Quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho 15.140 phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù có đủ điều kiện, tiêu chuẩn được hưởng đặc xá năm 2009 (đợt 1). Thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với người phạm tội bị kết án phạt tù, khuyến khích họ phấn đấu học tập, rèn luyện tiến bộ trở thành người có ích cho xã hội.
 
NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG ĐẶC XÁ NĂM 2009 (ĐỢT 2)
                                                   
                                                                                                 Nguyn Hi Phùng
                                                                                            Phó v trưởng V 4-VKSNDTC
 
 
Kết quđặc xá năm 2009 (đợt 1):
Thc hin Quyết định s 1744/2008/QĐ - CTN ngày 04/12/2008 ca Ch tch nước và hướng dn s 82/HĐTVĐX ngày 05/12/2008 ca Hi đồng tư vn đặc xá  hướng dn vic trin khai thc hin Quyết định s 1744/2008/QĐ - CTN ngày 04/12/2008 ca Ch tch nước vđặc xá năm 2009 (đợt 1) Nhân dp Tết nguyên đán k su (năm 2009) và 79 năm ngày thành lp Đảng Cng sn Vit Nam (3/2/1930 – 3/2/2009). Sau khi có Quyết định vđặc xá năm 2009 (đợt 1) ca Ch tch nước và hướng dn ca Hi đồng tư vn đặc xá, các  thành viên ca Hi đồng tư vn đặc xá  và các ngành liên quan đã khn trương t chc trin khai thc hin công tác đặc xá năm 2009 (đợt 1) bo đảm ni dung, yêu cu và đúng tiến độ đã đề ra. Ngày 15/01/2009 Ch tch nước ban hành Quyết định s 116/QĐ - CTN, Quyết định đặc xá tha tù trước thi hn cho 15.140 phm nhân đang chp hành hình pht tù có đủ điu kin, tiêu chun được hưởng đặc xá năm 2009 (đợt 1). Th hin chính sách khoan hng, nhân đạo ca Đảng, Nhà nước và truyn thng nhân đạo ca dân tc đối vi người phm ti b kết án pht tù, khuyến khích h phn đấu hc tp, rèn luyn tiến b tr thành người có ích cho xã hi.
Theo báo cáo ca cơ quan qun lý giam gi, t l người được đặc xá sau khi tái hoà nhp cng đồng tái phm ti ch chiếm t l rt ít. Nhiu  địa phương đến nay chưa phát hin người nào tái phm sau đặc xá. Nhiu người sau khi được đặc xá đã tr thành công dân tt, tham gia tích cc vào lao động, sn xut và gi gìn an ninh – trt t ti địa phương.
            Vđặc xá năm 2009 (đợt 2)
Nhân dp Quc khánh Nước Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam (02/9/2009, Ch tch nước có quyết định s: 1002/2009/QĐ-CTN ngày 08/7/2009 vđặc xá năm 2009 (đợt 2).
Đặc xá năm 2009 (đợt 2) vđối tượng, điu kin được đề nghđặc xá v cơ bn không có gì thay đổi ln so vi đặc xá năm 2009 ( đợt 1). Thi gian đã chp hành hình pht tù để xét đặc xá năm 2009 (đợt 2) tính đến ngày 31/8/2009.
Theo hướng dn s: 129/HĐTVĐX ngày 10/7/2009 ca Hi đồng tư vn đặc xá v vic trin khai thc hin Quyết định s 1002/QĐ - CTN ngày 08/7/2009 ca Ch tch nước vđặc xá năm 2009 (đợt 2), thì có mt sđim mi như sau:
Phm nhân là người chưa thành niên phm ti mà trong bn án, quyết định ca Toà án giao trách nhim bi thường thit hi hoc nghĩa v dân s khác cho b m hoc người đỡ đầu thì thì phi có căn c chng minh b m hoc người đỡ đầu đã thc hin xong bi thường thit hi hoc nghĩa v dân s mi được xem xét, đề nghđặc xá. Đây là đim mi so vi đặc xá năm 2009 (đợt 1), th hin tính công bng và nhân đạo trong đặc xá.
Phm nhân b áp dng hình pht b sung là pht tin, bi thường thit hi, án phí hoc nghĩa v dân s khác phi thc hin xong và có đầy đủ tài liu chng minh mi được xem xét, đề nghđặc xá ( tr nhng phm nhân không b kết án v các ti phm tham nhũng đã 70 tui tr lên hoc trên 60 tui nhưng thường xuyên m đau hoc đang mc bnh him nghèo mà bn thân và gia đình người đó không còn kh năng thc hin phi có đầy đủ các tài liu chng minh v tình trng sc kho ca người đó và hoàn cnh kinh tế ca gia đình mi được xem xét, đề nghđặc xá), quy định như vy th hin tính nhân đạo trong xét đặc xá.
Phm nhân b áp dng hình pht b sung là pht tin, bi thường thit hi, án phí hoc các nghĩa v dân s khác nhưng chưa thc hin hoc mi thc hin được mt phn mà có Quyết định đình ch thi hành án  ca th trưởng cơ quan Thi hành án có thm quyn (Quyết định này được thc hin theo quy định ca Pháp lnh Thi hành án dân s năm 2004) thì cũng được xem xét, đề nghđặc xá.
Các tri giam, tri tm giam phi thc hin tt vic vn động, hướng dn và to điu kin cho phm nhân liên lc vi thân nhân, đôn đốc vic thc hin đầy đủ hình pht b sung là pht tin, bi thường thit hi, án phí hoc các nghĩa v dân s khác ti cơ quan thi hành án dân s;  thu các khon tin mà phm nhân np để thc hin các nghĩa vđã nêu, cp giy xác nhn cho phm nhân làm căn cđưa vào h sơ xét đề nghđặc xá và chuyn s tin đó cho cơ quan thi hành án dân s có thm quyn. Như vy ngoài vic vn động, hướng dn, tri giam và tri tm giam  trc tiếp thu các khon tin mà phm nhân np để thc hin các nghĩa v dân s ,đây là đim mi so vi  đặc xá năm 2009 (đợt 1) và các ln đặc xá  trước đây quy định: Các tri giam, tri tm giam không được trc tiếp thu tin ca phm nhân và thân nhân np để thc hin các trách nhim nghĩa v dân s.
Đặc xá đợt năm 2009 ( đợt 2 ) quy định các trường hp không đề nghđặc xá:  người b kết án pht tù có thi hn, tù chung thân đã được gim xung tù có thi hn mà thi hn tù còn li trên 6 năm thì không được đề nghđặc xá (đặc xá năm 2009 “đợt 1” quy định thi hn tù còn li trên 8 năm), các trường hp thuc đối tượng ưu tiên thi hn tù còn li trên 8 năm thì không được đề nghđặc xá ( đặc xá năm 2009  “ đợt 1” quy định thi hn tù còn li trên mười năm).
Đặc xá năm 2009 (đợt 2)  b sung đim mi là giết người và hiếp dâm tr em; cướp git tài sn có tính cht chuyên nghip; cướp git tài sn có t chc, dùng thđon nguy him hoc gây hu qu nghiêm trng thì không được đề nghđặc xá. Đặc xá năm 2009 (đợt 1) không quy định các trường hp này, mà ch quy định phm ti cướp tài sn có t chc và có vũ khí thì không được đề nghđặc xá.
Các trường hp cn xem xét cht ch: Ngoài nhng trường hp quy định  vđặc xá năm 2009 ( đợt 1): phm nhân phm ti ti giết người; cướp có t chc; cướp có vũ khí; la đảo; hiếp dâm tr em; c ý gây thương tích có tính cht côn đồ hoc băng , nhóm thanh toán ln nhau cn xem xét cht ch, đặc xá đợt 2 b sung đim mi là cướp git tài sn có t chc cũng thuc mt trong nhng trường hp cn xem xét cht ch.
Người b kết án pht tù có thi hn, tù chung thân đã được gim xung tù có thi hn đang chp hành hình pht tù được đề nghđặc xá phi chp hành tt Quy chế, Ni quy ca tri giam, tri tm giam; tích cc hc tp, lao động; trong quá trình chp hành hình pht tù được xếp loi loi ci to t khá tr lên; khi được đặc xá không làm nh hưởng đến an ninh, trt t, an toàn xã hi.
Đặc xá năm 2009 ( đợt 1) quy định: Phm nhân b pht tù t ba năm tr xung nếu chưa đủ điu kin xếp loi ci to thì thi gian chp hành hình pht tù nhà tm gi, tri tm giam, tri giam phi chp hành nghiêm chnh Quy chế, Ni quy tri giam, tri tm giam, nhà tm giđược đánh giá ci to tt thì được đề nghđặc xá. Đặc xá năm 2009 (đợt 2)  không quy định điu kin này.
Đặc xá năm 2009 ( đợt 2)  b sung đim mi là: Phm nhân b pht tù trên hai năm đến ba năm phi có ít nht 6 tháng cui năm 2008 và 6 tháng đầu năm 2009 được xếp loi ci to khá tr lên, thi gian tiếp theo được đánh giá ci to tt. Phm nhân b pht tù t mt năm đến hai năm phi có ít nht 6 tháng đầu năm 2009 được xếp loi khá tr lên, thi gian tiếp theo được đánh giá ci to tt. Phm nhân b pht tù dưới mt năm phi có ít nht quý II năm 2009 được xếp loi ci to khá tr lên, thi gian tiếp theo được đánh giá ci to tt.
Đặc xá năm 2009 (đợt 1)  quy định: Nhng phm nhân do quá trình điu tra, truy t, xét x kéo dài đến khi xét đặc xá  còn thiếu mt k xếp loi 6 tháng ci to khá hoc tt( đối vi phm nhân b kết án tù t 03 năm đến 07 năm), thiếu 2 k (đối vi phm nhân b kết án tù t trên 07 năm) mà trong thi gian tri tm giam, nhà tm gi chp hành nghiêm chnh Quy chế, Ni quy tri tm giam, nhà tm gi thì vn được xem xét, đề nghđặc xá nếu có đủ các điu kin khác. Đặc xá năm 2009 (đợt 2) không quy định điu kin này. Như vy, theo hướng dn ca Hi đồng tư vđặc xá năm 2009 (đợt 2) phm nhân thiếu k xếp loi ci to thì không xét đề nghđặc xá, đây là đim mi so vi ln đặc xá năm 2009 (đợt 1). Quy định như vy là th hin tính khách quan, công bng trong xét đặc xá, vì trong xét gim thi hn chp hành hình pht tù, nếu phm nhân thiếu k xếp loi ci to cũng không được xét gim vì không đủ điu kin v thi đua.
Theo quy định mi ca Lut đặc xá năm 2007, tđặc xá năm 2009 (đợt 1) không thành lp hi đồng tư vn cp tnh như nhng năm trước đây. Theo đó, đối vi các tri tm giam thuc Công an cp tnh qun lý, sau khi hi đồng xét đề nghđặc xá ca tri tm giam xét duyt, lp h sơ đề ngh, báo cáo Giám đốc Công an cp tnh xem xét quyết định danh sách trình t thm định liên ngành thuc Hi đồng tư vn đặc xá kim tra, thm định, báo cáo B trưởng B Công an. Sau khi nghiên cu, thm định , t thm định lp biên bn, danh sách người đủ điu kin và người không đủđiu kin để báo cáo thường trc Hi đồng tư vn đặc xá. Hi đồng tư vn đặc xá xét duyt, quyết định danh sách để trình Ch tch nước quyết định.
V khiếu ni, t cáo: Lut đặc xá năm 2007 quy định quyn khiếu ni, t cáo và thm quyn và thi hn gii quyết khiếu ni, t cáo ti chương V có ba Điu, tĐiu 32 đến Điu 34. Xut phát t vic khiếu ni trong công tác đặc xá rt đặc thù như thi hn lp h sơ đề nghđặc xá ngn, vic đặc xá không theo định k, không thường xuyên. Theo đó, người có đơn xin Đặc xá ch khiếu ni trong vic lp danh sách người được đề nghđặc xá (Điu 32).
- Người có đơn xin đặc xá có quyn khiếu ni v vic người đó có đủ điu kin nhưng không được Giám th  tri giam, Giám th tri tm giam thuc B Công an, B Quc phòng, Giám đốc Công an cp tnh, Tư Lnh quân khu và tương đương đưa vào danh sách người được đề nghđặc xá.
- Người khiếu ni có th t mình hoc thông qua người đại din hp pháp để khiếu ni.
Thi gian khiếu ni là năm ngày làm vic, k t ngày Giám th tri giam, Giám th tri tm giam thông báo, niêm yết danh sách người được đề nghđặc xá.
V thm quyn và thi hn gii quyết  khiếu ni (Điu 33) lut đặc xá năm 2007 quy định :
- Giám th tri giam, Giám th tri tm giam thuc B Công an, B Quc phòng, Giám đốc Công an cp tnh, Tư Lnh quân khu và tương đương có trách nhim xem xét, gii quyết khiếu ni trong thi hn ba ngày làm vic, k t ngày nhn được khiếu ni.
- Trường hp không đồng ý vi kết qu gii quyết khiếu ni ca Giám th tri giam, Giám th tri tm giam thuc B Công an, B Quc phòng, Giám đốc công an cp tnh, Tư Lnh quân khu và tương đương thì trong thi hn ba ngày làm vic, k t ngày nhn được kết qu gii quyết khiếu ni, người khiếu ni có quyn tiếp tc khiếu ni đến B trưởng B Công an, B trưởng B Quc phòng. B trưởng B Công an, B trưởng B Quc phòng có trách nhim xem xét, nếu chp nhn khiếu ni thì đưa vào danh sách người đủ điu kin đề nghđặc xá; nếu không chp nhn khiếu ni thì đưa vào danh sách người không đủđiu kin đề nghđặc xá.
Lut đặc xá năm 2007,  không quy định vic xem xét, gii quyết khiếu ni đối vi quyết định đưa vào đanh sách người đủđiu kin đề nghđặc xá hay đưa vào danh sách người không đủ điu kin đặc xá ca B trưởng B Công an, B trưởng B Quc phòng.
Sau khi có quyết định đặc xá ca Ch tch nước không xem xét, gii quyết khiếu ni v vic lp h sơ đề nghđặc xá; các hành vi trong quá trình lp h sơ đề nghđặc xá mà Lut đặc xá quy định không phi là quyết định hành chính, hành vi hành chính nên không th áp dng Lut khiếu ni, T cáo để gii quyết.
V T cáo hành vi vi phm pháp lut trong vic thc hin đặc xá (Điu 34) Lut đặc xá:
- Công dân có quyn t cáo hành vi vi phm pháp lut trong vic thc hin đặc xá.
- Vic gii quyết t cáo trong vic thc hin đặc xá theo quy định ca pháp lut v t cáo.
“Theo quy định ca pháp lut v t cáo” cn được hiu là theo quy định ca pháp lut chuyên ngành có quy định v t cáo và gii quyết t cáo.
Thc hin Điu 29 ca Lut Đặc Xá và hướng đẫn s: 129/HĐTVĐX ngày 10/7/2009 ca Hi Đồng tư vn đặc xá. Vin trưởng vin kim sát nhân dân ti cao có Văn bn s: 2073/VKSTC–V4, ngày 13/7/2009 chđạo các Vin kim sát địa phương và các đơn v trc thuc VKSTC t chc thc hin Quyết định vđặc xá năm 2009 (đợt 2) ca Ch tch nước. Trong quá trình kim sát vic  lp h sơ đề nghđặc xá, thc hin quyết định đặc xá ca Ch tch nước ti tri tm giam công an cp tnh theo quy định ca Lut đặc xá năm 2007, báo cáo v VKSNDTC (V 4) nhng vướng mc trong quá trình thc hin để kp thi báo cáo Hi đồng tư vn đặc xá  chđạo gii quyết đảm bo đúng quy định ca pháp lut.
Theo hướng dn ca Hi đồng tư vn đặc xá năm 2009 (đợt 2),  thì y ban nhân dân các cp trong phm vi chc năng ca mình, có trách nhim phi hp vi mt trn t quc các cp t chc tiếp nhn, to điu kin, giúp đỡ người được đặc xá  tr v hòa nhp vi gia đình và cng đồng, to công ăn vic làm sm n định đời sng và tr thành người có ích cho xã hi .
 
                                                                              
Tìm kiếm