CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Chi hội luật gia Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổng kết công tác năm 2008

24/10/2008
Cỡ chữ:   Tương phản
Thực hiện Công văn số 359/CV-HLGVN ngày 10/9/2008 của Trung ương Hội luật gia Việt Nam về việc tổng kết công tác năm 2008, ngày 23/10/2008 Ban chấp hành Chi hội luật gia Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã họp với Tổ trưởng các Tổ luật gia cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao để thảo luận dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động của Chi hội năm 2008. Đồng chí Nguyễn Minh Đức, Chi hội trưởng Chi Hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì cuộc họp.
 
Chi hội luật gia Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 tổng kết công tác năm 2008
 
 
 
(Bui làm vic ca Chi hi Lut gia Vin kim sát nhân dân ti cao)
 
Thc hin Công văn s 359/CV-HLGVN ngày 10/9/2008 ca Trung ương Hi lut gia Vit Nam v vic tng kết công tác năm 2008, ngày 23/10/2008 Ban chp hành Chi hi lut gia Vin kim sát nhân dân ti cao đã hp vi T trưởng các T lut gia cơ quan Vin kim sát nhân dân ti cao để tho lun d tho báo cáo tng kết hot động ca Chi hi năm 2008. Đồng chí Nguyn Minh Đức, Chi hi trưởng Chi Hi Lut gia Vin kim sát nhân dân ti cao ch trì cuc hp.
Ti bui làm vic, Ban chp hành Chi hi đã thông báo thay đổi v nhân s ca cơ quan Trung ương Hi Lut gia Vit Nam, kết qu kin toàn Ban chp hành Chi hi lut gia Vin kim sát nhân dân ti cao và mt s ni dung v hot động ca Chi hi trong thi gian qua.
Năm 2008, Chi hi lut gia Vin kim sát nhân dân ti cao đã bám sát chđạo ca Trung ương Hi lut gia Vit Nam, tăng cường tuyên truyn, ph biến, giáo dc pháp lut cho hi viên. Phihp cht ch vi các đơn v trc thuc Vin kim sát nhân dân ti cao thc hin có hiu qu vic tham gia ý kiến xây dng pháp lut và hot động nghiên cu khoa hc ca cơ quan. Tích cc tham gia công tác tư vn pháp lut, hoà gii, gii quyết khiếu ni t cáo. Phát huy tt vai trò, trách nhim ca t chc hi trong vic tham gia ý kiến v b nhim các chc danh Kim sát viên, Điu tra viên, Kim tra viên. Đề cao thc hin quy chế dân ch, đấu tranh phòng, chng tham nhũng, thc hành tiết kim, chng lãng phí. Chú trngcông tác xây dng hi, đến nay đã phát trin được 450 hi viên. Hưởng ng tích cc các cuc vn động " Hc tp và làm theo tm gương đạo đức H Chí Minh", "Thc hin li dy ca Ch tch H Chí Minh đối vi cán b Kim sát"…do Đảng b và cơ quan Vin kim sát nhân dân ti cao phát động.
Cùng vi vic đánh giá kết qu công tác năm 2008, Chi hi tho lun, phân tích sâu v nhng khó khăn, hn chế, tn ti, nguyên nhân và bin pháp khc phc; đồng thi đề ra phương hướng hot động năm 2009.
Vi kết qu công tác đạt được trong năm, Chi hi lut gia Vin kim sát nhân dân ti cao thng nht đề ngh Hi lut gia Vit Nam xét khen thưởng đối vi các tp th và cá nhân có thành tích xut sc trong công tác hi năm 2008.
 Tin và nh: Hu Thanh
Tìm kiếm