CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Ký Tuyên bố chung Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 13

07/12/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 06/12/2023, Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 13 tại Việt Nam đã thành công tốt đẹp với việc ký kết Tuyên bố chung Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức và hành động về tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia.
Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố
các nước ASEAN và Trung Quốc ký Tuyên bố chung

Tham dự Lễ ký kết có Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố, Tổng Chưởng lý các nước ASEAN và Trung Quốc (và 2 Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Ma Cao), các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao; lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao Việt Nam…

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đã thông qua nội dung Tuyên bố chung của Hội nghị.

Theo đó, Viện kiểm sát, Viện công tố các thành viên ASEAN và Trung Quốc duy trì cam kết tăng cường hợp tác đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có tội phạm công nghệ trên cơ sở nguyên tắc bình đẳng, tin cậy lẫn nhau và cùng có lợi, phù hợp với luật pháp quốc gia và luật pháp quốc tế.

Nhằm đấu tranh kịp thời và hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, Viện kiểm sát, Viện công tố các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc cần tận dụng tối đa các kênh hợp tác quốc tế, bao gồm tương trợ tư pháp trong các vấn đề hình sự khi phù hợp và hợp tác trực tiếp giữa các Viện kiểm sát, Viện công tố, hoặc kênh hợp tác giữa các Kiểm sát viên, Công tố viên. Các Viện trưởng khuyến khích Viện kiểm sát, Viện công tố các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc thiết lập cơ chế liên lạc trực tiếp để hỗ trợ lẫn nhau trong việc thu thập nhanh chóng tài liệu và thông tin nhằm giải quyết một cách hiệu quả và triệt để các vụ án hình sự, bao gồm các vụ án liên quan đến tội phạm công nghệ cao.

Cần tiếp tục tăng cường hợp tác đào tạo và trao đổi chuyên gia giữa các Viện kiểm sát, Viện công tố các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc để cập nhật kiến thức về các loại tội phạm mới và phương pháp đấu tranh với những loại tội phạm này, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất trong phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao.

Các Viện trưởng cũng nhất trí hợp tác thúc đẩy kết nối khu vực về thông tin kiểm sát và nâng cao chất lượng, hiệu quả của trang thông tin điện tử chính thức của Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện kiểm sát các nước ASEAN - Trung Quốc thông qua việc thường xuyên chia sẻ tài liệu và giới thiệu về chức năng, hoạt động của Viện kiểm sát, Viện công tố các quốc gia trong khu vực. Viện kiểm sát, Viện công tố các quốc gia thành viên ASEAN có thể cử Kiểm sát viên đủ điều kiện đi học tập tại Trung tâm đào tạo Kiểm sát viên, Công tố viên ASEAN - Trung Quốc đặt tại Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Đồng thời, Viện kiểm sát Trung Quốc cũng có thể cử Kiểm sát viên đủ điều kiện đi học tập tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng về tư pháp và công tác kiểm sát của các nước ASEAN. 

Các Viện trưởng nhất trí thành lập Ban Liên lạc của cơ chế Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc nhằm tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin giữa ASEAN và Trung Quốc. Mỗi quốc gia thành viên ASEAN và Trung Quốc sẽ chỉ định tối thiểu hai cán bộ liên lạc tham gia Ban Liên lạc.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực
VKSND tối cao thông qua nội dung Tuyên bố chung

Trưởng đoàn đại biểu Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN và Trung Quốc đã thống nhất thông qua nội dung và tiến hành ký kết Tuyên bố chung của Hội nghị lần thứ 13.

Việc ký Tuyên bố chung thể hiện quyết tâm tăng cường hợp tác giữa Viện kiểm sát, Viện công tố các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc nhằm đấu tranh kịp thời và hiệu quả đối với tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao nhằm đảm bảo hòa bình, an ninh, ổn định và sự phát triển bền vững của các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc.

PV
Tìm kiếm