CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

VKSND tối cao triển khai Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

01/11/2021
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 28/10/2021, VKSND tối cao ban hành Kế hoạch số 127/KH-VKSTC về việc triển khai Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19".

Việc triển khai Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" nhằm phát huy sức mạnh của toàn ngành Kiểm sát nhân dân, tập trung cho công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 với phương châm "phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên", góp phần thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép": Vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, bảo đảm đời sống, bảo vệ sức khỏe công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân.

Đồng thời, tăng cường công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tổ chức phong trào thi đua với nội dung và hình thức phù hợp, thiết thực nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, động viên, lôi cuốn toàn ngành Kiểm sát nhân dân tích cực, chủ động tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19.

Việc triển khai Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" cần bảo đảm các yêu cầu: Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, đồng bộ trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 và thực hiện đúng quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Phong trào thi đua được áp dụng với:

- Tập thể, cá nhân trong ngành Kiểm sát nhân dân có thành tích xuất sắc tham gia phong trào thi đua phòng, chống đại dịch Covid-19.

- Tập trung phát hiện và đề nghị khen thưởng:

+ Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 03/4/2020;

+ Tập thể, cá nhân tham gia trực tiếp; hỗ trợ, giúp đỡ công tác phòng, chống đại dịch;

+ Tập thể, cá nhân có ý tưởng mới, sáng tạo tham gia tuyên truyền, cổ vũ, động viên, trợ giúp hiệu quả công tác phòng, chống đại dịch.

Nội dung phong trào thi đua:

Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", các đơn vị thuộc VKSND tối cao; VKSND cấp cao và VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức hưởng ứng, triển khai các phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề, nội dung phù hợp, tạo động lực khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia thi đua đẩy lùi sự bùng phát của dịch bệnh; tiến tới "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19" theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành, tập trung thi đua thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

- Thi đua thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, VKSND tối cao về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Tham gia triển khai quyết liệt, mạnh mẽ việc tiêm phòng vắc xin Covid-19. Thực hiện các giải pháp để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống đại dịch.

- Thi đua phát huy sáng kiến, giải pháp trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ nhằm tăng cường hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, huy động các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống đại dịch trong hoàn cảnh vừa phòng, vừa chống dịch, vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

- Thi đua bảo đảm chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân; tiếp tục có biện pháp thiết thực, cụ thể hỗ trợ cho công chức, viên chức, người lao động trong Ngành, nhất là ở vùng có dịch vượt qua khó khăn trong đại dịch.

- Thi đua phối hợp cùng các cơ quan chức năng giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước lợi dụng tình hình đại dịch để gây rối, chống phá.

- Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn nghiệp vụ cũng như công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; tham gia tuyên truyền để người dân nói chung và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân nói riêng hiểu, tin tưởng, thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp triển khai.

TG (Giới thiệu)
Tìm kiếm