CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao qua các thời kỳ

21/05/2018
Cỡ chữ: Tương phản

  

Đồng chí Trần Hiệu

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 1960 đến năm 1984

Đồng chí Trần Công Tường

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 1960 đến năm 1972

 

 

Đồng chí Lê Quang Đạo

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương

từ năm 1961 đến năm 1962

Đồng chí Bùi Lâm

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 1967 đến năm 1974

 

 

Đồng chí Lê Đình Thiệp

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 1963 đến năm 1967

Đồng chí Nguyễn Văn Nam

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương

từ năm 1968 đến năm 1978

 

 

Đồng chí Huỳnh Lắm

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 1973 đến năm 1979

Đồng chí Nguyễn Quốc Hồng

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 1973 đến năm 1992

 

 

Đồng chí Lâm Văn Thê

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 1977 đến năm 1979

Đồng chí Đoàn Quang Thìn

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương

từ năm 1979 đến năm 1982

 

 

 

Đồng chí Trần Tề

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 1979 đến năm 1989

 

Đồng chí Trần Lê

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 1980 đến năm 1981

 

 

Đồng chí Nguyễn Lư

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 1982 đến năm 1992

Đồng chí Nguyễn Văn Thìn

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 1982 đến năm 1996

 

 

Đồng chí Nguyễn Nam Thắng

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương

từ năm 1983 đến năm 1994

Đồng chí Nguyễn Thế Đồng

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 1987 đến năm 1990

 

 

Đồng chí Lê Thanh Đạo

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 1987 đến năm 1992

Đồng chí Hà Mạnh Trí

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 1989 đến năm 1992

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đức

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 1990 đến năm 2001

Đồng chí Vũ Đức Khiển

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 1992 đến năm 1996

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 1992 đến năm 2001

Đồng chí Nguyễn Đăng Kính

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương

từ năm 1994 đến năm 2003

 

 

Đồng chí Trần Thu

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 1998 đến năm 2006

Đồng chí Dương Thanh Biểu

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 2000 đến năm 2009

 

 

Đồng chí Khuất Văn Nga

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 2000 đến năm 2010

Đồng chí Trần Phước Tới

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương

từ năm 2003 đến năm 2014

 

 

Đồng chí Hoàng Nghĩa Mai

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 2006 đến năm 2013

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 2008 đến năm 2018

 

 

Đồng chí Lê Hữu Thể

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 2009 đến năm 2018

Đồng chí Trần Công Phàn

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 2010 đến năm 2020

 

 

Đồng chí Nguyễn Hải Phong

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 2012 đến năm 2018

Đồng chí Bùi Mạnh Cường

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 2012 đến năm 2020

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương

từ năm 2014 đến năm 2019

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 2018 đến năm 2019

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 2018 đến nay

 

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 2020 đến nay

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 2020 đến nay

 

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 2020 đến nay

Đồng chí Tạ Quang Khải

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương

từ năm 2020 đến nay

 

 

Ban biên tập