CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

15/07/2020
Cỡ chữ: Tương phản


Văn phòng

Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp

về hình sự (Vụ 13)

 

Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát

điều tra án an ninh (Vụ 1)

Vụ Pháp chế và quản lý khoa học (Vụ 14)

Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát

điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2)

Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15)

Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát

điều tra án kinh tế (Vụ 3)

Vụ Thi đua - Khen thưởng (Vụ 16)

Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát

điều tra án ma túy (Vụ 4)

Cơ quan điều tra VKSND tối cao (Cục 1)

Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát

điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5)

Cục Thống kê tội phạm

và công nghệ thông tin (Cục 2)

Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát

điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6)

Cục Kế hoạch - Tài chính (Cục 3)

Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 7)

Thanh tra VKSND tối cao (T1)

Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam

và thi hành án hình sự (Vụ 8)

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (T2)

Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc

dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9)

Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ

kiểm sát tại Tp. Hồ Chí Minh (T3)

Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án

hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại,

lao động và những việc khác theo quy định

của pháp luật (Vụ 10)

Tạp chí Kiểm sát (T4)

Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự  (Vụ 11)

Báo Bảo vệ pháp luật (T5)

Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12)

 

 

Ban biên tập