CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Phù hiệu, cấp hiệu

22/05/2018
Cỡ chữ: Tương phản

PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

 

Phù hiệu Viện kiểm sát nhân dân

 

 

                                     

Phù hiệu gắn ve áo chức danh tư pháp                   Phù hiệu gắn ve áo chức danh khác

 

CẤP HIỆU GẮN VAI ÁO CHỨC DANH TƯ PHÁP

 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

 

 

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

 

 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao

 

 

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao,

Kiểm sát viên cao cấp, Điều tra viên cao cấp

 

 

Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh,

Kiểm tra viên cao cấp

 

 

Kiểm sát viên trung cấp, Điều tra viên trung cấp,

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện

 

 

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện

Kiểm tra viên chính

 

 

Kiểm sát viên sơ cấp, Điều tra viên sơ cấp

 

 

Kiểm tra viên

 

CẤP HIỆU GẮN VAI ÁO CHỨC DANH KHÁC

 

Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng (Không giữ chức danh tư pháp),

Chuyên viên cao cấp và tương đương

 

 

Chuyên viên chính và tương đương

 

 

Chuyên viên và tương đương

 

 

Cán sự và tương đương

 

 

Nhân viên và tương đương;

Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/CP