CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao qua các thời kỳ

21/04/2019
Cỡ chữ: Tương phản

Đồng chí Hoàng Quốc Việt

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 1960 đến năm 1976

Đồng chí Bùi Lâm

Viện trưởng Viện Công tố Trung ương

từ năm 1958 đến năm 1960

 

 

Đồng chí Trần Hữu Dực

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 1976 đến năm 1981

Đồng chí Trần Lê

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 1981 đến năm 1987

 

 

Đồng chí Trần Quyết

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 1987 đến năm 1992

Đồng chí Lê Thanh Đạo

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 1992 đến năm 1996

 

 

Đồng chí Hà Mạnh Trí

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 1996 đến năm 2007

Đồng chí Trần Quốc Vượng

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 2007 đến năm 2011

 

 

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 2011 đến năm 2016

Đồng chí Lê Minh Trí

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

từ năm 2016 đến nay

 

Ban biên tập