CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
VIỆN KSND  TỈNH BÌNH ĐỊNH
Số: 367 /KH- TDCC
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Định, ngày 04  tháng 4  năm 2014

 
KẾ HOẠCH XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC
VÀO NGÀNH KIỂM SÁT BÌNH ĐỊNH NĂM 2013
 
Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;
Căn cứ Quyết  định số 06/QĐ- VKSTC- V9 ngày 3/01/2013 của Viện trưởng Viện KSNDTC giao biên chế cho Viện KSND tỉnh Bình Định;
Căn cứ Hướng dẫn số 19/ HD- VKSTC- V9 ngày 28/02/2013 của Viện KSNDTC về việc thực hiện biên chế;
Hội đồng tuyển dụng cán bộ, công chức Viện KSND tỉnh Bình Định xây dựng kế hoạch xét tuyển như sau: 
I. Mục đích, yêu cầu: 
Tuyển chọn, bổ  sung được đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo đủ tiêu chuẩn, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành. 
Việc tuyển dụng công chức được thực hiện nghiêm túc, đúng các quy định của nhà nước và của ngành; khách quan, dân chủ, công bằng, công khai và đúng đối tượng, người được tuyển dụng chỉ được bố trí công tác tại Viện KSND các huyện trong tỉnh Bình Định. 
II. Đối tượng đăng ký dự tuyển:
Đối tượng tuyển dụng là công dân Việt Nam, tốt nghiệp Cử nhân Luật ( 19 chỉ tiêu ); Cử nhân công nghệ thông tin ( 01 chỉ tiêu ) – hệ Chính quy.
Tuổi đời dưới 30, Nam cao 1m 65 trở lên; nữ cao 1m 60 trở lên. Không có dị tật, nói ngọng, nói lắp, mất cân đối.
          III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm: 
5.1. Đơn xin việc;
5.2. Bản sao giấy khai sinh;
5.3. Sơ yếu lý  lịch có dán ảnh cỡ 4cm x 6 cm (có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú );
5.4. Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học theo yêu cầu của ngạch dự tuyển; bằng tốt nghiệp trung học  phổ thông, các chứng chỉ khác  ( nếu có ) ( tất cả phải công chứng ) ;
5.5. Bảng điểm kết quả học tập đại học;
5.6. Giấy chứng nhận sức khoẻ của cơ quan y tế có thẩm quyền ( thời gian không quá 6 tháng );
5.7. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền xác nhận;
5.8. Đơn cam kết công tác lâu dài trong ngành kiểm sát. 
IV. Phương thức tuyển dụng
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
2. Nội dung xét tuyển:
Căn cứ vào kết quả học tập của người dự tuyển, có ưu tiên những người tốt nghiệp đại học loại giỏi, khá. 
V. Lịch xét tuyển: 
Việc tổ chức xét tuyển được thực hiện trong năm 2013 là hai đợt. Đợt 1 từ ngày thông báo tuyển dụng đăng trên báo Bình Định và báo Thanh niên trong tháng 2 và tháng 3 năm 2013. Tổ chức xét tuyển ngày 26/4/2013. Đợt 2 thông báo tuyển dụng trong tháng 9 năm 2013 và tổ chức xét tuyển ngày 15/10/2013. 
VI. Tổ chức thực hiện: 
Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch xét tuyển, niêm yết và thông báo kế hoạch rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong thời điểm xét tuyển niêm yết công khai danh sách người dự tuyển. Niêm yết công khai danh sách người được đề nghị tuyển dụng tại Viện KSND tỉnh Bình Định./. 
                                                                                       TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
             CHỦ  TỊCH
       (Đã ký)
  
 
      Nguyễn Đức Trí
TÌM KIẾM