CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

 

 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1754/VKSTC-VP
V/v Góp ý sửa đổi, bổ sung
hệ thống Biểu mẫu tố tụng.
Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2013
 
 
Kính gửi:
- Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Viện kiểm sát Quân sự Trung ương.
 
Thực hiện quyết định số 530/QĐ-VKSTC ngày 21/9/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về sửa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu văn bản tố tụng trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Văn phòng đã phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng hệ thống các biểu mẫu nói trên và gửi địa phương tham gia ý kiến. Sau khi tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp và chỉnh sửa, hoàn thành hệ thống biểu mẫu, Văn phòng gửi đến các đồng chí để góp ý lần cuối trước khi ban hành chính thức. Hệ thống biểu mẫu tố tụng gửi qua hộp thư điện tử của Ngành và Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao bao gồm:
1. Các biểu mẫu tố tụng về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự gồm 153 mẫu, trong đó:
- Số mẫu bổ sung: 21 mẫu
- Số mẫu hủy bỏ: 05 mẫu (04, 34, 63, 64, 110)
- Số mẫu chỉnh sửa: 132 mẫu (bao gồm cả 07 mẫu triệu tập)
Số thứ tự các mẫu tố tụng chỉnh sửa, hủy bỏ được giữ nguyên theo hệ thống mẫu (137 mẫu) được ban hành kèm theo Quy chế công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra các vụ án hình sự theo Quyết định 07/2008/QĐ-VKSTC ngày 02/01/2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
2. Các biểu mẫu tố tụng về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự gồm 34 mẫu, trong đó:
- Số mẫu bổ sung: 07 mẫu
- Số mẫu hủy bỏ: 01 mẫu (134)
- Số mẫu chỉnh sửa: 27 mẫu
Số thứ tự các mẫu tố tụng chỉnh sửa, hủy bỏ được giữ nguyên theo hệ thống mẫu (28 mẫu) được ban hành kèm theo Quy chế công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự theo Quyết định 960/2007/QĐ-VKSTC ngày 17/9/2007 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
 
3. Các biểu mẫu về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự gồm 45 mẫu (lưu ý: đối với các mẫu sử dụng trong việc tạm giữ, tạm giam thì không nêu căn cứ pháp lý của Luật thi hành án hình sự);
4. Các biểu mẫu về công tác kiểm sát thi hành án dân sự gồm 48 mẫu;
5. Các biểu mẫu về công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động gồm 29 mẫu;
6. Các biểu mẫu về công tác khiếu tố và kiểm sát khiếu tố gồm 37 mẫu;
7. Các biểu mẫu về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự gồm 30 mẫu.
Đề nghị các đồng chí chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham gia góp ý trực tiếp vào biểu mẫu hoặc bằng văn bản riêng (nêu nội dung cần sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ) và gửi về Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Phòng Tổng hợp) trước ngày 20/6/2013 (hoặc hộp thư điện tử ptonghop_vp@vks.gov.vn)./.
 
 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo VKSND tối cao (để b/cáo);
- VKSND cấp tỉnh; VKS Quân sự TW;
- Lưu: VT, TH (90 bản).
TL. VIỆN TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 
(Đã ký)
 
 
Hồ Đức Anh
 
TÌM KIẾM