CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 778/VKSTC-VP
V/v Góp ý sửa đổi, bổ sung
hệ thống Biểu mẫu tố tụng.
Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi:
- Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Viện kiểm sát Quân sự Trung ương.

 
Thực hiện quyết định số 530/QĐ-VKSTC ngày 21/9/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Sửa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu văn bản tố tụng trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Văn phòng đã phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng hệ thống các biểu mẫu tố tụng trong các lĩnh vực công tác. Văn phòng gửi các biểu mẫu văn bản tố tụng đến các đồng chí qua hộp thư điện tử của Ngành gồm:
1. Các biểu mẫu tố tụng về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự gồm 28 biểu mẫu;
2. Các biểu mẫu về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự gồm 28 biểu mẫu;
3. Các biểu mẫu về nghiệp vụ thi hành án dân sự gồm 38 mẫu;
4. Các biểu mẫu về công tác Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự gồm 34 biểu mẫu;
5. Các biểu mẫu về công tác Kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động gồm 29 biểu mẫu;
6. Các biểu mẫu về hoạt động khiếu tố gồm 37 biểu mẫu;
7. Các mẫu về ủy thác tư pháp hình sự gồm 02 biểu mẫu.
(Các biểu mẫu về công tác Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra xin được gửi sau).
Đề nghị các đồng chí chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham gia góp ý trực tiếp vào biểu mẫu hoặc bằng văn bản (cần sửa đổi, bổ sung hoặc bỏ mẫu nào) và gửi về Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (phòng Tổng hợp) trước ngày 10/4/2013 (hoặc hộp thư điện tử  ptonghop_vp@vks.gov.vn)./.
 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo VKSND tối cao (để b/cáo);
- VKSND cấp tỉnh;
- Lưu: VT, TH (90 bản).
                                         
TL. VIỆN TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 
(Đã Ký)
 
Nguyễn Minh Quang
 

Mẫu 1

 

Mẫu 2

Mẫu 3

TÌM KIẾM