CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Công văn về: xây dựng Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hình sự của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra

Ngày 12 tháng 5 năm 2014,  VKSND tối cao ban hành Công văn số 1385/VKSTC –VP về việc xây dựng Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hình sự của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;

Trang thông tin điện tử VKSND tối cao đăng toàn văn để các đơn vị thực hiện.

 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

Số:  1385/VKSTC -VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2014

V/v báo cáo tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hình sự của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra

 
 

   Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị: Vụ 1, Vụ 1A, Vụ 1B, Vụ 1C, Vụ 2, Viện khoa học kiểm sát, Cục thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin VKSND tối cao;

- Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Viện kiểm sát quân sự Trung ương.

 

Thực hiện Kế hoạch giám sát việc chấp hành pháp luật tố tụng hình sự của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra (theo quy định tại Điều 111 Bộ luật tố tụng hình sự) ban hành kèm theo Nghị quyết số 1703/NQ-UBTP13 ngày 21/01/2014 của Ủy ban Tư pháp Quốc hội, VKSND tối cao yêu cầu các đơn vị xây dựng báo cáo theo các nội dung sau:

1. Nội dung báo cáo

Qua thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự do các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thụ lý, giải quyết, các đơn vị tập trung đánh giá về:

1.1. Kết quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động điều tra đối với các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra

- Công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm do các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thực hiện; đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và việc chấp hành pháp luật của cơ quan hữu quan; kết quả thực hiện công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

- Số đối tượng Viện kiểm sát phê chuẩn, không phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp (của các cơ quan điều tra không chuyên trách trong Công an nhân dân, Bộ đội biên phòng,...); nêu và đánh giá nguyên nhân.

- Công tác kiểm sát việc tạm giữ hình sự tại các đơn vị Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển (số vụ gia hạn tạm giữ, không gia hạn tạm giữ, yêu cầu trả tự do sau khi hết thời hạn tạm giữ do không có tội, số tạm giữ quá hạn); đánh giá việc tuân theo pháp luật trong tạm giữ hình sự (số lượng các trường hợp phê chuẩn, không phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ).

- Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự do các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thực hiện. Trong đó, đánh giá cụ thể các nội dung (đề nghị thống kê rõ số liệu đối với từng cơ quan):

+ Số vụ Viện kiểm sát hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án; số vụ trực tiếp khởi tố (theo quy định tại Điều 109 của Bộ luật tố tụng hình sự).

+ Số liệu về việc phê chuẩn, không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can. Đánh giá kết quả, nguyên nhân kết quả tích cực, hạn chế, tồn tại.

+ Số vụ án Viện kiểm sát thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra; số vụ cơ quan điều tra không chuyên trách chuyển đến cơ quan điều tra chuyên trách; số vụ kết thúc điều tra, trong đó: đề nghị truy tố, đình chỉ điều tra (các trường hợp theo khoản 2 Điều 107 hoặc điểm b, khoản 2 Điều 164 Bộ luật tố tụng hình sự), tạm đình chỉ điều tra vụ án. Viện kiểm sát thụ lý thực hành quyền công tố, trong đó: quyết định truy tố, đình chỉ (các trường hợp theo khoản 2 Điều 107), tạm đình chỉ vụ án. Những trường hợp Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Việc trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng đối với những vụ án do cơ quan điều tra không chuyên trách tiến hành.

- Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

1.2. Đánh giá chung, kiến nghị

- Đánh giá kết quả hoạt động điều tra của các cơ quan điều tra không chuyên trách; những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các quy định của pháp luật tố tụng hình sự về thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra đối với hoạt động điều tra của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

- Đánh giá việc chấp hành pháp luật tố tụng hình sự của các cơ quan, người có thẩm quyền được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong: lập hồ sơ vụ án; các hoạt động khởi tố vụ án, lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường, khám xét, thu giữ, tạm giữ và bảo quản vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp đến vụ án; áp dụng biện pháp ngăn chặn; thời hạn khởi tố, chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan có thẩm quyền và việc tiến hành các biện pháp điều tra khác theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004.

- Mối quan hệ giữa cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra với Viện kiểm sát nhân dân. Việc giải quyết tranh chấp về thẩm quyền điều tra giữa Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển (nếu có). Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị.

- Kiến nghị về mô hình tổ chức, thẩm quyền điều tra, thẩm quyền tố tụng của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự và Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp trong thời gian tới và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

2. Thời điểm lấy số liệu và thời gian gửi báo cáo

- Thời hạn lấy số liệu báo cáo chung từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2013; số liệu báo cáo theo kỳ báo cáo hàng năm của các năm 2011, 2012, 2013, tính từ ngày 01/01 đến 31/12 mỗi năm.

- Các đơn vị gửi báo cáo về Văn phòng VKSND tối cao (Phòng Tổng hợp) trước ngày 27/5/2014; Báo chung của toàn Ngành hoàn thành trước ngày 02/6/2014.

3. Tổ chức thực hiện

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự Trung ương khẩn trương chỉ đạo đơn vị tổng hợp xây dựng báo cáo đảm bảo đầy đủ nội dung theo yêu cầu.

Cục thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin có trách nhiệm xây dựng báo cáo thống kê riêng các năm (2011, 2012 và 2013) và tổng hợp cả 3 năm.

Văn phòng VKSND tối cao có trách nhiệm tổng hợp xây dựng dự thảo Báo cáo chung của toàn Ngành.

Do yêu cầu gấp về thời gian nên đề nghị các đồng chí quan tâm, đôn đốc đơn vị sớm hoàn thành báo cáo theo đúng nội dung và gửi đúng thời hạn (để bảo đảm về thời hạn đề nghị các đơn vị gửi 01 bản vào địa chỉ email: ptonghop_vp@vks.gov.vn của Phòng Tổng hợp, Văn phòng VKSND tối cao).   

Nơi nhận:
- Như trên;

- Đ/c Viện trưởng (thay báo cáo);

- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, TH.
 
TL. VIỆN TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 
(Đã ký)
 
Hồ Đức Anh
 
TÌM KIẾM