CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

   VIỆN KIỂM SÁT NHÂNDÂN   TỐI CAO
 

Số: 3300/VKSTC-VP
 
V/v xây dựng báo cáo của Viện trưởng VKSND tối cao tại kỳ họp Thứ 6,
Quốc hội khóa XIII
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

            Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2013

 
 

Kính gửi:
- Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thủ trưởng đơn vị trực thuộc VKSND tối cao;
- Viện kiểm sát quân sự Trung ương.

     
Để hoàn thiện Báo cáo của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2013 tại kỳ họp Thứ 6 Quốc hội khóa XIII, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu các đơn vị:
1. Báo cáo bổ sung kết quả công tác tháng 8 và tháng 9/2013; báo cáo bổ sung tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp. Thời điểm lấy số liệu báo cáo từ 01/8/2013 đến hết ngày 30/9/2013.
2. Nội dung báo cáo theo quy định tại Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân và hướng dẫn tại Công văn số 2449/VKSTC-VP ngày 24/7/2013 của VKSND tối cao.
Do trong báo cáo công tác 10 tháng vừa qua, nhiều đơn vị không báo cáo rõ một số nội dung theo hướng dẫn, yêu cầu tại Công văn số 2449/VKSTC-VP ngày 24/7/2013 của VKSND tối cao nên gây nhiều khó khăn cho việc tổng hợp xây dựng báo chung của Ngành. Vì vậy, để bảo đảm có đầy đủ, kịp thời số liệu để tổng hợp báo cáo chung, đề nghị:
- Các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao báo cáo cụ thể về việc tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra (số cuộc kiểm tra, số đơn vị đã kiểm tra, nội dung kiểm tra); công tác xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật (thông tư, nghị quyết,…, số văn bản chủ trì xây dựng, phối hợp xây dựng, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng; số văn bản đã hoàn thành); tham mưu tổ chức các hội nghị, hội thảo tập huấn công tác nghiệp vụ (số hội nghị, hội thảo; nội dung hội nghị, hội thảo; số cuộc tổ chức theo hình thức trực tuyến); các đơn vị thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự đánh giá khái quát diễn biến tình hình tội phạm, nguyên nhân và trách nhiệm; các Viện phúc thẩm báo cáo số vụ vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử, thời hạn hoãn phiên tòa đối với các loại án, theo các thủ tục. Thời gian lấy số liệu để tổng hợp báo cáo từ ngày 01/10/2012 đến ngày 30/9/2013.
- Viện kiểm sát cấp tỉnh báo cáo số liệu những vụ án (hình sự, dân sự, hành chính) vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử và thời hạn hoãn phiên tòa theo các thủ tục; số phiên tòa hình sự sơ thẩm, phúc thẩm có luật sư tham gia; trong đó số vụ luật sư tham gia theo chỉ định của pháp luật; số luật sư tham gia theo thỏa thuận với bị cáo, bị hại,… Những phiên tòa hình sự sơ thẩm, phúc thẩm, mặc dù có luật sư nhưng Kiểm sát viên không tham gia tranh tụng hoặc chất lượng tranh tụng hạn chế. Những trường hợp luật sư cố tình vắng mặt tại phiên tòa hoặc có các hành vi khác cản trở hoạt động tố tụng. Thời điểm tổng hợp báo cáo số liệu trên từ ngày 01/10/2012 đến hết ngày 30/9/2013.
3. Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin xây dựng báo cáo thống kê chung của Ngành trong năm 2013. Thời điểm từ ngày 01/10/2012 đến hết ngày 30/9/2013.
          4. Các báo cáo gửi về Văn phòng VKSND tối cao trước ngày 08/10/2013 (đề nghị gửi 01 bản vào hộp thư điện tử: ptonghop­_vp@vks.gov.vn).
Nhận được công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương và Viện trưởng VKSND cấp tỉnh khẩn trương chỉ đạo tổ chức xây dựng báo cáo đầy đủ các nội dung, bảo đảm chất lượng và thời gian theo quy định.
 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Viện (để báo cáo);
- Các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao;
- VKSND cấp tỉnh;
- VKS quân sự Trung ương;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT,TH.
 TL. VIỆN TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Nguyễn Việt Hùng

TÌM KIẾM