CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Điều chỉnh thời gian xây dựng báo cáo

công tác tuần từ ngày 07/5 đến ngày 14/5/2014

Ngày 12 tháng 5 năm 2014, VKSND tối cao ban hành Công văn số 1387 /VKSTC-VP V/v điều chỉnh thời gian xây dựng báo cáo công tác tuần từ ngày 07/5 đến ngày 14/5/2014.

Trang thông tin điện tử VKSND tối cao đăng toàn văn để các đơn vị thực hiện.

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

Số: 1387 /VKSTC-VP

V/v điều chỉnh thời gian xây dựng báo cáo công tác tuần từ ngày 07/5 đến ngày 14/5/2014.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Hà Nội, ngày 12  tháng 5 năm 2014

 
 

         Kính gửi:    - Các đơn vị thuộc VKSND tối cao;

                             - Viện kiểm sát quân sự Trung ương;

                             - VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện lịch làm việc tuần của lãnh đạo VKSND tối cao, theo đó thời gian xây dựng Báo cáo tuần từ ngày 07/5 đến 14/5/2014 được điều chỉnh sớm hơn 01 ngày so với thời gian quy định, VKSND tối cao đề nghị các đơn vị thực hiện như sau:

- Thời điểm lấy số liệu xây dựng báo cáo: từ chiều thứ Tư (ngày 07/5) đến hết sáng thứ Ba (13/5/2014).

- Thời gian gửi báo cáo: VKSND cấp huyện và các phòng nghiệp vụ thuộc VKSND cấp tỉnh có báo cáo ở Văn phòng VKSND cấp tỉnh vào 13 giờ thứ Ba (13/5/2014).

VKSND cấp tỉnh, các đơn vị thuộc VKSND tối cao có báo cáo ở VKSND tối cao (phòng Tổng hợp Văn phòng) trước 10 giờ thứ Tư (14/5/2014). VKSND tối cao có báo cáo công tác tuần vào chiều thứ Tư (14/5/2014).

- Nội dung: Báo cáo công tác tuần thực hiện theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ- VKSTC ngày 13/7/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao.

VKSND tối cao đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh thống nhất thực hiện, đảm bảo báo cáo đúng thời hạn, có chất lượng. Thời gian xây dựng báo cáo các tuần tiếp theo thực hiện theo đúng Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ- VKSTC ngày 13/7/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao./.

 

Nơi nhận:                                                                

- Lãnh đạo Viện (để báo cáo);           

- Như kính gửi (để thực hiện);                                                      

- Trang tin VKSND tối cao;

- L­ưu: VT, TH.  

TL. VIỆN TRƯỞNG

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 
(Đã ký)
 

Hồ Đức Anh

 
TÌM KIẾM