CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
 
Ngày 04 tháng 3 năm 2013 Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.
Trang tin điện tử VKSND tối cao đăng toàn văn để các đơn vị trong Nghành thực hiện.
                                               

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỐI CAO
 
Số: 12/KH- VKSTC-V4
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2013

                                              
 
                                                       KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC
 KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
              
Căn cứ Chỉ thị số 01/2013/CT-VKSTC ngày 02/01/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao về cụng tỏc của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2013; Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sựvới các nội dung sau đây:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm quán triệt và tạo sự nhận thức đầy đủ cho cán bộ, kiểm sát viên làm công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trong toàn Ngành về nội dung Luật thi hành án hình sự và Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự;
-Trang bịcho cán bộ, kiểm sát viên làm công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự về kỹ năng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành ìn hình s nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự;
- Công tác tổ chức Hội nghị phải được chuẩn bị chu đáo, khoa học, tài liệu hội nghị phải được xây dựng đầy đủ, có chất lượng, gửi trước đến các đại biểu, nhằm tạo điều kiện để các đại biểu thu nạp được nhiều nội dung chất lượng, gúp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ.
- Hội nghị được tổ chức trực tuyến toàn ngành Kiểm sát trong thời gian 01 buổi sáng (ngày 22/3/2013); điểm cầu chính đặt tại Phòng 214 - Viện kiểm sát nhân dân tối cao (số 44 Lý Thường Kiệt – Hà Nội) nối với điểm cầu ở các đơn vị VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (66 điểm cầu). Trong đó lưu ý:
+ Đại diện các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh: Văn phòng, Vụ 2, Cục 6, Báo bảo vệ pháp luật, Phân hiệu Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh và Viện kiểm sát Quân khu 7 tham dự Hội nghị tại điểm cầu T44 - thành phố Hồ Chí Minh;
+ Viện kiểm sát quân sTrung ương, Viện kiểm sát cơ quan Bộ quốc phòng, Viện kiểm sát Quân khu 1, 2, Quân khu Thủđô, Quân chủng Phòng không - Không quân, Viện kiểm sát Bộ đội Biên phòng dự Hội nghị tại điểm cầu Viện kiểm sát quân sTrung ương;
+ Viện kiểm sát Quân khu 3 và Viện kiểm sát Quân chủng Hải quân tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND thành phố Hải Phòng;
+ Viện kiểm sát Quân khu 4 tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh Nghệ An;
+ Viện kiểm sát Quân khu 5 tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND Tp. Đà Nẵng;
+ Viện kiểm sát Quân khu 9 tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND Tp. Cần Thơ;
+ Viện kiểm sát Quân đoàn 1 tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh Ninh Bình;
+ Viện kiểm sát Quân đoàn 2 tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh Bắc Giang;
+ Viện kiểm sát Quân đoàn 3 tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh Gia Lai;
+ Viện kiểm sát Quân đoàn 4 tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh Bình Dương.
III. THÀNH PHẦN HỘI NGHỊ:
1. Viện kiểm sỏt nhân dân tối cao:
- Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Viện trưởng VKSND tối cao khai mạc Hội nghị;đ/cPhó Viện trưởng VKSND tối cao phụ trách khối trực tiếp chỉ đạo, điều hànhhội nghị;
- Thư ký đ/c Viện trưởng và thư ký đ/cPhó Viện trưởng;
- Các đ/c Lãnh đạo, Kiểm sát viên, kiểm tra viên Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự;
- Lãnh đạo các đơn vị:Vụ 1, 1A, 1B, 1C, Vụ 2, Vụ 7, Cục 6,Thanh tra VKSND tối cao, Viện khoa học kiểm sát, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí kiểm sát, Trang Thông tin điện tử, Văn phòng VKSND tối cao;Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát Hà Nội và Phân hiệu tại TP Hồ Chí Minh.
2. Viện kiểm sát quân sự:
- Viện kiểm sát quân sự TW:
+ Lãnh đạo Viện kiểm sát quân sự TW:Đ/c Viện trưởngViện kiểm sát quân sự TWvà đ/c Phó viện trưởng trực tiếp phụ trách công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự;
+ Lãnh đạo, kiểm sát viên và cán bộlàm công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình s;
+ Đ/c Chánh Văn phòng và Lãnh đạo các phòng 1,2,6,7;
 - Viện kiểm sát quân sự cấp Quân khu, Quân đoàn: Lãnh đạo, kiểm sát viên và cán bộlàm công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình scấp Quân khu, Quân đoàn;
3. Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh:
- Đ/c Viện trưởngvà đ/c Phó viện trưởng trực tiếp phụ trách công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự;
- Đ/c Chánh Văn phòng và Lãnh đạo các phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra; Lãnh đạo phòng 7;
- Lãnh đạo, kiểm sát viên và cán bộPhòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự;
4. Viện kiểm sỏt nhõn dõn cấp huyện:
 - Đ/c Viện trưởngvà đ/c Phó viện trưởng trực tiếp phụ trách công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự;
- Kiểm sát viên làm công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra án hình sự; Kiểm sát viên - cán bộ trực tiếp thực hiện công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự;
IV. NỘI DUNG HỘI NGHỊ VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Chương trình Hội nghị: Hội nghị được tổ chức từ 8h-11h45: (có phụ lục kèm theo)
- Đ/c Viện trưởng VKSND tối cao: khai mạc Hội nghị;
- Đ/c Nguyễn Hải Phong - Phó Viện trưởng VKSND tối cao: chỉ đạo, điều hành Hội nghị;
- Các đ/c Lãnh đạo Vụ 4 trình bày nội dung tập huấn;
- Tham luậncủa VKSND các tỉnh, thành phố (Lãnh đạo các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo tham luận - không quá 07 phút);
- Phần giải đáp vướng mắc;
- Đ/c Nguyễn Hải Phong - Phó viện trưởng VKSND tối cao kết luận và bế mạc Hội nghị;
2.                                                                 Trang trí Hội nghị
Phông Hội nghị trang trí theo mẫu thống nhất toàn Ngành, cụ thể: tiêu đề Hội nghị, tên đơn vị và ngày tổ chức Hội nghị
Ví dụ:  
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN
CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
 
Hòa Bình, ngày 22/3/2013
 
3.                                                                 Nội dung công việc và phân công nhiệm vụ
3.1. Công tác chuẩn bị nội dung của Hội nghị
- Tài liệu phục vụ Hội nghị gồm:
+Quyết định số 01/QĐ-VKSTC- V9 ngày 10/12/2010 của Viên trưởng VKSND tối cao v/v phân công nhiệm vụ kiểm sát thi hành án;
+ Chỉ thị số 04/2010/CT-VKSTC ngày 16/12/2010 của Viện trưởng VKSND tối cao v/v tổ chức triển khai thực hiện Luật thi hành án hình sự trong ngành Kiểm sát nhân dân;
+ Nghị quyết 522d/NQ-UBTVQH 13, ngày 16/8/2012 của UBTVQH 13 phê chuẩn việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ và đổi tên một số đơn vị thuộc bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
+ Quyết định số 35/QĐ-VKSTC- V4, ngày 29/01/2013 Ban hành kèm theo Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.
+ Báo cáo thuyết minh:
- Những điểm cần lưu ý khi thực hiện Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự;
- Những vấn đề cần chú ý khi thực hiện công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự - Kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự;
- Một số vướng mắc, tồn tại trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.
+ Tham luận của Viện kiểm sát địa phương.
- Các tài liệu trênđược sao gửi các đơn vị VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
* Đ/c Vũ Huy Thuận, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự chỉ đạo thực hiện.
3.2. Công tác kỹ thuật phục vụ Hội nghị
Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về kỹ thuật, công nghệ thông tin để tổ chức Hội nghị trực tuyến;
* Đ/c Trần Văn Trung, Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin chỉ đạo thực hiện.
3.3. Công tác hậu cần phục vụ Hội nghị
- Phát hành giấy triệu tập;
- In ấn, phát hành tài liệu;
- Chuẩn bị Hội trường tại Phòng 214 - VKSND tối cao
* Đ/c Nguyễn Việt Hùng, Chánh văn phòng VKSND tối cao chỉ đạo thực hiện
V. KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
Kinh phí tổ chức Hội nghị được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên cấp cho các đơn vị, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quỏn triệt, nghiên cứu nội dung tài liệu tập huấn, chuẩn bị báo cáo tham luận, phân công cán bộ phát biểu ý kiến, trình bày tham luận tại Hội nghị trực tuyến toàn ngành;
2. Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự chutrách nhiệm chuẩn bị nội dung, xây dựng kế hoạch, chương trình của Hội nghị, ghi chép, tổng hợp ý kiến tại Hội nghị;
3. Văn phòng VKSND tối cao chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác hậu cần, kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị Hội nghị của các đơn vị, Viện kiểm sỏt nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
4. Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kỹ thuật phục vụ việc tổ chức Hội nghị trực tuyến;
5. Đại biểu dự Hội nghị mặc trang phục thu đông và đeo cấp hiệu của Ngành;
 
Trên đây là Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn trc tuyếncông tác Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, yêu cầuThủ trưởngcác đơn vtrực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự, Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện./.
 
 
Nơi nhận:                                                         KT.VIỆN TRƯỞNG
- Đ/c Viện trưởng VKSND tối cao;                           PHÓ VIỆN TRƯỞNG
- Các đ/c PVT - VKSND tối cao;                                                        
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSTC;
- VKS quân sự Trung ương;
- VKSND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu Văn thư,Vụ 4..
                                                                                       (Đã ký)
 
 
 
                                                                                           Nguyễn Hải Phong
 
      
 
 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN
CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
(Ngày 22 tháng 3 năm 2013)
 

Thời gian
                             Nội dung
              Thc hiện
8h00
Dẫn chương trình, giới thiệu thành phần tham dự Hội nghị
Đ/c Nguyễn Việt Hùng,
Chánh văn phòng VKSND tối cao
 
Khai mạc Hội ngh
Đ/c Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên TW Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao
 
Trực tiếp chỉ đạo, điều hành Hội nghị tập huấn
Đ/c Nguyễn Hải Phong,
Phó Viện trưởng VKSND tối cao
 
Báo cáo về “Những vấn đềcầnlưu ý khi thực hiện Quy chế công tác Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự”
 
Đ/c Tô Thị Minh Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình s
 
 Báo cáo về “Những vấn đềcần lưu ý và kinh nghiệm trong công tác Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự
 
Đ/c Vũ Văn Minh, Phó Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình s
 
Báo cáo về “Những vướng mắc, tồn tại trong công tác Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự”
 
Đ/c Vũ Huy Thuận, Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự
 
Các đại biểu tham luận
 
Đ/c Nguyễn Hải Phong,
Phó Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo, điều hành
 
 
Giải đáp vướng mắc
 
Đ/c Vũ Huy Thuận, Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự
11h30
Phát biểu kết luận - Bế mạc Hội nghị
Đ/c Nguyễn Hải Phong,
Phó Viện trưởng VKSND tối cao
 

TÌM KIẾM