CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CVCC TRONG NGÀNH KSND
____________________
Số: 99/KH-BCĐCCCVCC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________________________
 
Hà Nội, ngày  13 tháng 9 năm 2013

 
KẾ HOẠCH
Hội nghị giao ban trực tuyến về cải cách hành chính
và đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành KSND
_____________________________
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao tại cuộc họp ngày 20/8/2013, Ban Chỉ đạo VKSND tối cao về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức (Ban Chỉ đạo) xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến lần thứ I về việc triển khai thực hiện Đề án cải cách hành chính và đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành KSND như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YẾU CẦU
1.1. Mục đích
- Nhằm phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, quyết định và chương trình hành động của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức từ nay đến hết năm 2015 và giai đoạn 2015-2020;
- Triển khai Kế hoạch của Ban Chỉ đạo về việc cải cách hành chính và đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành KSND;
- Thông qua thảo luận để thống nhất nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của việc cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ công chức của Nhà nước nói chung và của ngành KSND nói riêng; qua đó xác định nhiệm vụ cụ thể của mỗi cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách này.
1.2. Yêu cầu
- Thành phần tham dự Hội nghị phải đúng, đủ để phục vụ tốt cho công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức của Ngành trong thời gian tới.
- Nội dung, chương trình Hội nghị phải đảm bảo tính thiết thực, đúng trọng tâm, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với điều kiện, khả năng về cơ sở vật chất và kinh phí của Ngành.
II. NỘI DUNG
2.1. Nội dung
2.1.1. Triển khai thực hiện Đề án cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức:
- Phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về cải cách chế độ công vụ, công chức từ nay đến hết năm 2015;
- Quán triệt nội dung, nhiệm vụ cụ thể theo Kế hoạch cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành KSND;
- Báo cáo kết quả bước đầu thực hiện cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức của ngành;
- Thảo luận để thống nhất nhận thức về vai trò, tầm quan trọng, những yêu cầu cụ thể của việc cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ công chức trong ngành KSND; xác định nhiệm vụ và giải pháp cần thực hiện của Ngành trong thời gian tới, nhất là những nhiệm vụ cần thực hiện ngay trong năm 2013 và 2014, xác định đâu là khâu đột phá để tập trung triển khai thực hiện.
- Ban Chỉ đạo gợi ý thảo luận để lựa chọn thực hiện những công việc sau:
+ Thực hiện việc kiện toàn, đổi mới công tác Thanh tra của ngành KSND;
+ Đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong Ngành;
+ Đổi mới thủ tục hành chính trong ngành KSND. Trong đó trọng tâm là đổi mới công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, đảm bảo nguyên tắc gần dân, tạo mọi điều kiện thuận tiện cho người dân mỗi khi đến khiếu nại, tố cáo;
+ Đổi mới tổ chức và hoạt động của công tác Kế hoach-Tài chính tạo sự đột phá trong lĩnh vực tài chính của Ngành, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức trong lĩnh vực tài chính, hậu cần của Ngành;
+ Việc thực hiện thi tuyển công chức tập trung theo khu vực;
+ Thực hiện Hợp đồng lao động trước khi tuyển dụng công chức;
+ Đổi mới việc tuyển chọn (kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển) lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng, lãnh đạo VKSND cấp tỉnh, cấp huyện; Kiểm sát viên trung cấp và Kiểm sát viên VKSND tối cao;
+ Thực hiện việc thực tập, tập sự lãnh đạo.
2.1.2. Thảo luận về một số nhiệm vụ trong tâm về công tác TCCB trong thời gian tới:
Hội nghị có thể kết hợp bàn về một số nội dung trọng tâm của công tác Tổ chức cán bộ đang triển khai thực hiện, như:
- Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức;
- Việc nhận xét, đánh giá cán bộ;
- Việc kê khai tài sản;
- Việc sửa đổi quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Kiểm sát viên và lãnh đạo VKSND địa phương;
- Những vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định của Ngành về công tác TCCB, như tuyển dụng công chức; quy hoạch lãnh đạo; thực hiện bảo lưu tổng thu nhập khi thay đổi ngạch công chức, ....
2.2. Thành phần
+ Khách mời: Đại diện Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức và đại diện Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo Trung ương.
+ Đối với VKSND tối cao:
- Các đồng chí Lãnh đạo Viện;
- Thành viên Ban Chỉ đạo VKSND tối cao và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo VKSND tối cao;
- Lãnh đạo các Vụ và tương đương;
- Trưởng, Phó phòng thuộc các đơn vị cấp Vụ và tương đương;
+ Đối với VKS quân sự trung ương:
- Lãnh đạo VKS quân sự trung ương;
- Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo VKS quân sự các cấp;
- Trưởng phòng và Chánh văn phòng thuộc VKS Quân sự trung ương;
- Viện trưởng VKS quân sự quân khu và tương đương;
- Viện trưởng VKS khu vực.
- Lãnh đạo Phòng TCCB và một số đồng chí có liên quan được phân công.
+ Đối với các VKSND địa phương:
- Lãnh đạo Viện;
- Thành viên Ban Chỉ đạo VKSND cấp tỉnh và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo VKSND cấp tỉnh;
- Trưởng phòng thuộc VKSND cấp tỉnh;
- Viện trưởng VKSND cấp huyện;
- Lãnh đạo Phòng TCCB và một số đồng chí có liên quan được phân công.
2.3. Thời gian, địa điểm
+ Thời gian: 01 buổi sáng, Thứ Tư, ngày 25/9/2013.
+ Địa điểm: Tại 66 điểm cầu (VKSTC, VKS quân sự Trung ương, đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và VKSND 63 tỉnh, thành phố).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
3.1. Phân công trách nhiệm
- Văn phòng VKSND tối cao chịu trách nhiệm tại điểm cầu VKSND tối cao; Văn phòng của các VKSND cấp tỉnh chịu trách nhiệm tại các điểm cầu VKSND cấp tỉnh, gồm: Chuẩn bị hội trường, âm thanh, ánh sáng máy móc thiết bị thuộc phạm vi quản lý tại các điểm cầu; phát hành Giấy mời đại biểu và Thông báo triệu tập Hội nghị trước ngày 17/9/2013.
- Cục Thống kê tội phạm-Công nghệ thông tin phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ để đảm bảo các điều kiện kỹ thuật máy móc, đường truyền được đầy đủ, thông suốt phục vụ Hội nghị an toàn, hiệu quả;
- Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo của VKSND tối cao xây dựng Báo cáo kết quả bước đầu thực hiện cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành KSND; xây dựng chương trình Hội nghị; chuẩn bị một số tài liệu cần thiết khác (nếu có) và phân công từng cá nhân đảm nhận nhiệm vụ cụ thể tại Hội nghị;
- Ban Chỉ đạo tuyên truyền của Ngành cử phóng viên của Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, Truyền hình ANTV, Trang Thông thông tin điện tử của VKSND tối cao tham dự và đưa tin về Hội nghị.
3.2. Chuẩn bị tham luận
- Mỗi đơn vị chuẩn bị trước nội dung để phát biểu tham luận từ 5 đến 10 phút về các nội dung: Tầm quan trọng, những yêu cầu cụ thể của công cuộc cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ công chức của Nhà nước; xác định những nhiệm vụ và giải pháp cần thực hiện của Ngành trong thời gian tới; xác định đâu là khâu đột phá để tập trung triển khai thực hiện trong năm 2013, 2014; những công việc đã làm được, chưa làm được, những khó khăn vướng mắc trong khi thực hiện tại đơn vị, địa phương mình và đề xuất giải pháp khắc phục.
- Những đơn vị sau đây chuẩn bị trước nội dung để phát biểu tham luận khoảng 10 phút về nhiệm vụ thuộc phạm vi Đề án cải cách công vụ, công chức:
+ Thanh tra VKSND tối cao phát biểu về việc kiện toàn, đổi mới công tác Thanh tra của ngành Kiểm sát nhân dân;
+ Vụ Khiếu tố phát biểu về đổi mới công tác tiếp công dân (kể cả trụ sở nơi tiếp công dân) và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;
+ Cục Thống kệ tội phạm và công nghệ thông tin phát biểu về các biện pháp đẩy mạnh áp dụng CNTT trong Ngành;
+ Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao phát biểu về việc thi để chọn nguồn bổ nhiệm Lãnh đạo và Kiểm sát viên;
+ Vụ Kế hoạch-Tài chính phát biểu về việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Vụ Kế hoạch-Tài chính;
+ VKSND Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Tiền Giang phát biểu về việc thi để chọn nguồn bổ nhiệm Kiểm sát viên trung cấp; về việc thi tuyển công chức tập trung theo khu vực.
Nội dung phát biểu tập trung vào việc xác định sự cần thiết và cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ; dự tính những khó khăn vướng mắc có thể xảy ra và đề xuất phương án khắc phục khi tổ chức triển khai thực hiện.
(Các đơn vị được chỉ định trên gửi bản mềm Bài tham luận về Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo theo địa chỉ thư điện tử: "nammaivks@gmail.com" để báo cáo Lãnh đạo Viện nghiên cứu trước khi trình bày tại Hội nghị).
3.3. Tài liệu phục vụ Hội nghị
Ban Tổ chức gửi tài liệu cho các đơn vị qua hộp thư điện tử của Văn phòng VKSND các tỉnh, thành phố, đồng thời đăng tải lên Trang thông tin điện tử của VKSND tối cao tại chuyên mục "CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC" trước ngày 17/9/2013. Các đơn vị cần chủ động truy cập để dowload tài liệu và in ấn, phát hành cho các thành viên tham dự Hội nghị của đơn vị mình. Nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với đồng chí Nhiếp Văn Ngọc-Cục Thống kê tội phạm, số ĐTDĐ 0904.158.276).
Trên đây là Kế hoạch của Ban Chỉ đạo về việc tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến lần thứ I về triển khai thực hiện Đề án cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân. Quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị cần phản ánh kịp thời về Ban Chỉ đạo (qua Vụ TCCB) để xem xét, giải quyết./.
 

 
Nơi nhận:                                                                                                
- Như kính gửi;
- Ban Chỉ đạo Trung ương (báo cáo);                                                    
- Lãnh đạo VKSNDTC;
- VKSQS Trung ương;
- Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc của VKSNDTC;
- VKSND các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc VKSNDTC;
- Lưu: Văn thư, TCCB.
KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG-PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO


 


Bùi Mạnh Cường

 
TÌM KIẾM