CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý, báo cáo tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp
 
Ngày  06  tháng 3  năm 2013 Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch số 14/KH-VKSTC-VP, về tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý, báo cáo tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp.
Trang tin điện tử VKSND tối cao đăng toàn văn để các đơn vị trong Ngành thực hiện.
 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
 
Số: 14/KH-VKSTC-VP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày  06  tháng 3  năm 2013

 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý và báo cáo
tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp
Căn cứ Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân, và công tác thi hành án năm 2013;Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/1/2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2013;
Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện nội dung, yêu cầu Nghị quyết 37/2012/QH13 về công tác quản lý, báo cáo tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, cụ thể như sau:
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp theo yêu cầu của Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội đối với ngành Kiểm sát nhân dân.
2. Hướng dẫn công tác quản lý và kỹ năng xây dựng báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp và đảm bảo công tác quản lý về tình hình vi phạm trong hoạt động tư pháp được chặt chẽ, việc báo cáo được kịp thời, đầy đủ, đạt chất lượng cao.
3. Yêu cầu công tác chuẩn bị Hội nghị phải được tiến hành chu đáo và khoa học, nhằm truyền đạt, hướng dẫn và được nhiều ý kiến đóng góp có chất lượng cao về quản lý, xây dựng báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ CÁCH THỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành Kiểm sát nhân dân trong buổi sáng ngày 19/3/2013, điểm cầu chính đặt tại phòng 214- Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 44 Lý Thường Kiệt, Hà Nội nối với điểm cầu ở các đơn vị, VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (66 điểm cầu). Cụ thể như sau:
+ Tại VKSND tối cao gồm các đơn vị: Vụ 1, Vụ 1A, Vụ 1B, Vụ 1C, Vụ 2, Vụ 3, Vụ 4, Vụ 5, Cục 6, Vụ 7, Vụ 10, Vụ 12,Viện phúc thẩm 1, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát Hà Nội và Văn phòng.
+ Đại diện các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng, Vụ 2, Vụ 5, Cục 6, Viện phúc thẩm III, Phân hiệu Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát, Viện kiểm sát Quân khu 7) tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh (T 44).
+ Viện Phúc thẩm II, Đại diện Cục 6 tại miền trung tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND thành phố Đà Nẵng.
+ Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện kiểm sát cơ quan Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát Quân khu 1, 2, Quân khu Thủ đô, Quân chủng Phòng không – Không quân, Viện kiểm sát Bộ đội Biên phòng dự Hội nghị tại điểm cầu Viện kiểm sát quân sự Trung ương;
+ Viện kiểm sát Quân khu 3 và Viện kiểm sát Quân chủng Hải quân tham dự Hội nghị tại điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng;
+ Viện kiểm sát Quân khu 4 tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh Nghệ An;
+ Viện kiểm sát Quân khu 5 tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND thành phố Đà Nẵng;
+ Viện kiểm sát Quân khu 9 tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND thành phố Cần Thơ;
+ Viện kiểm sát Quân đoàn 1 tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh Ninh Bình;
+ Viện kiểm sát Quân đoàn 2 tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh Bắc Giang;
+ Viện kiểm sát Quân đoàn 3 tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh Gia Lai;
+ Viện kiểm sát Quân đoàn 4 tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh Bình Dương;
III THÀNH PHẦN HỘI NGHỊ
1.Viện kiểm sát nhân dân tối cao:
- Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao: đ/c Viện trưởng, đ/c Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao trực tiếp chỉ đạo, điều hành Hội nghị;
- Các đơn vị thuộc VKSND tối cao: Một đ/c Lãnh đạo và một cán bộ làm công tác tổng hợp
- Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin: Một đ/c Lãnh đạo Cục và trưởng các phòng thống kê.
- Lãnh đạo, cán bộ Kiểm sát viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng.
2. Viện kiểm sát quân sự:
- Viện kiểm sát quân sự trung ương: đ/c Lãnh đạo Viện trực tiếp chỉ đạo công tác tham mưu tổng hợp, đ/c Chánh Văn phòng, Trưởng phòng và cán bộ làm công tác tham mưu tổng hợp;
- Viện kiểm sát quân sự cấp Quân khu, Quân đoàn: Lãnh đạo phụ trách và cán bộ làm công tác tham mưu tổng hợp.
3.Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh: đ/c Lãnh đạo Viện trực tiếp phụ trách công tác tổng hợp, đ/c Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ và cán bộ làm công tác tổng hợp và thống kê tội phạm,
4. Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện: Viện trưởng VKSND cấp huyện và cán bộ làm công tác tổng hợp.
IV. NỘI DUNG HỘI NGHỊ VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Chương trình Hội nghị
 Hội nghị bắt đầu từ 8 giờ đến 11 giờ 45 phút (có phụ lục kèm theo):
- Đ/c Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao khai mạc Hội nghị.
- Đồng chí Hoàng Nghĩa Mai, Phó Viện trưởng Thường trực chủ trì và điều hành Hội nghị;
- Lãnh đạo Văn phòng trình bày nội dung tập huấn;
- Tham luận của các đơn vị (mỗi tham luận từ 5 đến 7 phút);
- Lãnh đạo Văn phòng giải đáp, tiếp thu ý kiến của các đơn vị;
- Đ/c Hoàng Nghĩa Mai – Phó Viện trưởng thường trực kết luận và bế mạc Hội nghị.
2. Nội dung Hội nghị
- Hướng dẫn công tác quản lý tình hình vi phạm pháp luật trong các hoạt động tư pháp.
- Hướng dẫn xây dựng báo cáo về tình hình chấp hành pháp luậttrong các hoạt động tư pháp.
- Mẫu Báo cáo và phụ lục Thống kê.
- Tham luận về công tác quản lý, báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp của các đơn vị.
Các tài liệu được gửi cho các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương, Viện kiểm sát cấp tỉnh để sao chuyển cho Viện kiểm sát quân sự các cấp và Viện kiểm sát cấp huyện.
* Đ/c Nguyễn Việt Hùng – Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo thực hiện.
3. Công tác kỹ thuật và các công tác khác phục vụ Hội nghị
- Công tác kỹ thuật: Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về kỹ thuật, công nghệ thông tin để tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến.
* Đ/c Trần Văn Trung Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin chỉ đạo thực hiện.
- Công tác khác: phát hành giấy mời, giấy triệu tập Hội nghị; in ấn, phát hành tài liệu; chuẩn bị Phòng hội nghị trực tuyến tại VKSND tối cao;
* Đ/c Nguyễn Việt Hùng – Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo thực hiện.
4. Trang trí Hội nghị
Trang trí Phông Hội nghị theo mẫu thống nhất toàn Ngành, gồm: tiêu đề Hội nghị, tên đơn vị và ngày tổ chức Hội nghị.
Ví dụ:
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN
Công tác quản lý và báo cáo tình hình vi phạm pháp luật
trong hoạt động tư pháp
Hà Nội, ngày 19/3/2013
 
V. KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
Kinh phí tổ chức Hội nghị được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên cấp cho các đơn vị.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở triển khai thực hiện Hướng dẫn số 02/HD-VKSTC ngày 9/1/2013 của VKSND tối cao về công tác quản lý, báo cáo tình hình vi phạm pháp luật trong các hoạt động tư pháp để chuẩn bị tham luận về kết quả thực hiện và ý kiến nghị đề xuất của địa phương, đơn vị.
2.Văn phòng VKSND tối cao và Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin phối hợp để chuẩn bị tốt về nội dung, kỹ thuật đảm bảo phục vụ Hội nghị đạt kết quả tốt.
3. Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật, Trang thông tin điện tử cử phóng viên thông tin, tuyền truyền về Hội nghị.
4. Đại biểu dự Hội nghị mặc trang phục và đeo cấp hiệu theo đúng quy định của Ngành.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến ngành Kiểm sát nhân dân về công tác quản lý, báo cáo tình hình vi phạm pháp luật trong các hoạt động tư pháp, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
 
 

Nơi nhận:
- Các Đ/c Lãnh đạo VKSNDTC;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSNDTC;                                                  
- VKSQS Trung ương;                                                                                            
- Các VKSND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TH.      
KT.VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
 
 
 
 
Hoàng Nghĩa Mai

 
                                                                
 
 
                                                                                     
                                                                                                                                 
 
 
 
TÌM KIẾM