CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Nhận xét, đánh giá công chức và thực hiện quy hoạch cán bộ
 
Để Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện nhận xét đánh giá công chức hàng năm, khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, luân chuyển công chức và tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2010 - 2015 và thực hiện việc quy hoạch cho nhiệm kỳ tới, Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao đăng văn bản số 3524 ngày 09 / 11 / 2011 và số 3622 ngày 16/11/2011 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao để các đơn vị nghiên cứu thực hiện.
 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
Số: 3524/VKSTC-V9
Về nhận xét, đánh giá công chức
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày  09 tháng 11 năm 2011

       
 
   Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quy chế đánh giá cán bộ, công chức ban hành theo Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Bộ Chính trị; Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 và Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Luật Cán bộ, công chức; Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện nhận xét đánh giá công chức hàng năm, khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, luân chuyển công chức như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, hiệu quả công tác và triển vọng phát triển của công chức.
2. Làm căn cứ để tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức.
3. Yêu cầu khi nhận xét, đánh giá phải bảo đảm tính khách quan, toàn diện, tính lịch sử - cụ thể; trên cơ sở thực hiện tự phê bình và phê bình; thực hiện nguyên tắctập trung dân chủ; công khai đối với công chức được đánh giá. Đối với công chức là Đảng viên thì việc phân loại công chức phải phù hợp với phân loại Đảng viên.
4. Phát huy đầy đủ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, lấy kết quả, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu trong đánh giá công chức.
II. Nội dung đánh giá
1. Công chức được đánh giá theo các nội dung sau đây:
a) Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị;
b) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tác phong, lề lối làm việc và việc giữ gìn đoàn kết, ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị;
c) Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
d) Kết quả thực hiện nhiệm vụ: thể hiện ở khối lượng, chất lượng, tiến độ và hiệu quả công việc được giao;
đ) Tinh thần trách nhiệm trong công tác;
e) Thái độ phục vụ nhân dân;
 g) Chiều hướng và triển vọng phát triển.
2. Ngoài những quy định tại điểm 1 trên đây, công chức lãnh đạo, quản lý còn được đánh giá theo các nội dung sau:
a) Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý;
b) Năng lực lãnh đạo, quản lý;
c) Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức.
III. Trình tự, thủ tục đánh giá
1. Đối với công chức là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Trưởng phòng và tương đương:
a) Công chức tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao và tự nhận xét ưu điểm, nhược điểm trong công tác;
b) Tập thể công chức của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, cấp phòng và tương đương họp tham gia góp ý. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp;
c) Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao đánh giá, quyết định xếp loại công chức và thông báo đến công chức sau khi tham khảo biên bản góp ý của tập thể nơi công chức lãnh đạo, quản lý làm việc.
2. Đối với Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Phó Trưởng phòng và tương đương, và công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (sau đây gọi chung là công chức):
a) Công chức tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao;
b) Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Trưởng phòng và tương đương nhận xét về kết quả tự đánh giá của công chức, đánh giá những ưu điểm, nhược điểm của công chức trong công tác;
c) Tập thể công chức Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, cấp phòng và tương đương họp tham gia góp ý. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp;
d) Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao kết luận và quyết định xếp loại công chức.
3. Đối với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao: trình tự, thủ tục áp dụng tương tự như điểm a, b, khoản 1 mục này; tập thể tham gia góp ý là hội nghị cán bộ chủ chốt; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kết luận và xếp loại công chức.
Đối với Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Phó Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao: trình tự, thủ tục áp dụng tương tự như điểm a, b, khoản 2, mục này; tập thể tham gia góp ý là hội nghị cán bộ chủ chốt; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao kết luận và quyết định xếp loại công chức.
Thành phần hội nghị cán bộ chủ chốt ở Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh gồm lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm tra viên chính, Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện. Thành phần hội nghị cán bộ chủ chốt ở các đơn vị thuộc VKSND tối cao gồm lãnh đạo đơn vị, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Điều tra viên cao cấp, Kiểm tra viên cao cấp, Chuyên viên cao cấp, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng hoặc tương đương.
4. Việc đánh giá công chức trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, khi kết thúc thời gian luân chuyển, biệt phái do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức thực hiện theo trình tự, thủ tục của công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, điều động, luân chuyển, biệt phái công chức.
IV. Phân loại công chức
Căn cứ vào kết quả nhận xét, đánh giá, công chức được phân loại theo 1 trong 4 mức như sau:
1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là người tiêu biểu trong cơ quan, đơn vị, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức, lối sống lành mạnh; có tinh thần phê bình và tự phê bình, có ý thức tổ chức, kỷ luật; giữ gìn sự đoàn kết nội bộ; hoàn thành 100% khối lượng công việc được giao với chất lượng cao; có ít nhất 01 sáng kiến cải tiến trong công tác. Tỷ lệ không quá 20% tổng số công chức.
2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ là người có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức, lối sống lành mạnh; có tinh thần phê bình và tự phê bình, có ý thức tổ chức, kỷ luật; giữ gìn sự đoàn kết nội bộ; hoàn thành 100% khối lượng công việc được giao với chất lượng tốt.
3. Hoàn thành nhiệm vụ
Công chức hoàn thành nhiệm vụ là người không vi phạm về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và hoàn thành trên 70% khối lượng công việc được giao.
4. Không hoàn thành nhiệm vụ
Công chức không hoàn thành nhiệm vụ khi vi phạm một trong những quy định về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống hoặc hoàn thành dưới 50% khối lượng công việc được giao.
Kết quả đánh giá phân loại công chức hàng năm được lưu vào hồ sơ công chức và thông báo đến công chức được đánh giá, phân loại.
V. Tổ chức thực hiện
Hàng năm, từ ngày 20/11 đến ngày 25/11, Viện kiểm sát nhân dân các địa phương cấp huyện, đơn vị cơ sở tổ chức họp để công chức tự nhận xét, đánh giá và tham gia góp ý kiến.
Từ ngày 26/11 đến ngày 30/11, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để góp ý kiến đối với lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao gửi báo cáo kết quả nhận xét đánh giá công chức đến Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 05/12. Nội dung báo cáo: Đối với Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm báo cáo tổng hợp (theo mẫu số 1) của toàn bộ công chức cấp mình; bản tự nhận xét, đánh giá của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt cùng với ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy cùng cấp. Đối với các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao gồm báo cáo tổng hợp (theo mẫu số 1); bản tự nhận xét, đánh giá của toàn thể công chức (theo mẫu số 2) và biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt.
Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp kết quả nhận xét đánh giá công chức toàn ngành để báo cáo Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao trước ngày 10/12 hàng năm. 
Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Vụ Tổ chức cán bộ để báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét giải đáp./.
 

      Nơi nhận:                                           
-   Như trên; 
-   VP Đảng uỷ VKSTC;
-   Các đ/c Lãnh đạo VKSTC;
-   Lưu VP, Vụ TCCB.
 
VIỆN TRƯỞNG 
 
(Đã ký)
  
Nguyễn Hòa Bình

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
 
Số: 3622/VKSTC-V9
V/v thực hiện quy hoạch cán bộ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                  
Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2011

       
Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành Kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu sự nghiệp hiện đại hoá đất nước, khắc phục tình trạng bị động, hẫng hụt trong công tác cán bộ, bảo đảm quy hoạch cán bộ hiệu quả, có chất lượng, tạo nguồn cán bộ kế cận và bổ nhiệm khi có nhu cầu; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2010 - 2015 và thực hiện việc quy hoạch cho nhiệm kỳ tới theo đúng Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 21/10/2008 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 15/2008/HD-VKSTC ngày 28/5/2008 và một số hướng dẫn khác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Chú ý làm tốt một số việc sau đây:
1. Thống nhất nhận thức về xây dựng quy hoạch theo nhiệm kỳ và bổ sung quy hoạch hằng năm
a. Về xây dựng quy hoạch
Theo quy định tại Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 21/10/2008 của Ban Tổ chức Trung ương:
- Vào năm thứ 2 nhiệm kỳ Đại hội đảng toàn quốc (năm thứ hai nhiệm kỳ 2011 – 2016 là năm 2012) Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- Vào năm thứ 2 nhiệm kỳ Đại hội đảng bộ tỉnh, Đại hội đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao (năm thứ 2 nhiệm kỳ 2010 - 2015 là cuối năm 2011), Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi tắt là Viện kiểm sát các tỉnh, thành phố), lãnh đạo và cấp ủy các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cho nhiệm kỳ 2015 - 2020.  
b. Về rà soát, bổ sung quy hoạch
Hằng năm, Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố, lãnh đạo và cấp ủy các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiến hành rà soát, đánh giá cán bộ quy hoạch để đưa ra khỏi quy hoạch những người không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn và bổ sung nhân tố mới vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Như vậy, vào năm thứ 2 nhiệm kỳ Đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố và Đại hội đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa phải rà soát bổ sung quy hoạch của nhiệm kỳ 2010 - 2015, vừa phải xây dựng quy hoạch cho nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong giai đoạn này sẽ có một số cán bộ vừa là đối tượng quy hoạch của nhiệm kỳ 2010 - 2015, vừa là đối tượng quy hoạch cho nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ví dụ: Nguyễn Văn A, sinh năm 1963 là Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh hiện đang là cán bộ quy hoạch chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015. Khi rà soát quy hoạch 2010 - 2015 và quy hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nguyễn Văn A vẫn đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tiếp tục trong diện quy hoạch nhiệm kỳ 2010 - 2015 và quy hoạch cho nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Tuy nhiên, để bảo đảm chất lượng quy hoạch, trước mắt trong năm 2011 yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2010 - 1015. Đối với việc xây dựng quy hoạch cho nhiệm kỳ tới (2015 - 2020), trên cơ sở tổng kết việc thực hiện quy hoạch cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ có thông báo sau.
2. Về nhận xét đánh giá cán bộ được quy hoạch
 Nhận xét, đánh giá cán bộ là tiền đề, là khâu bắt buộc thực hiện trước khi tiến hành quy hoạch. Đây là nội dung hết sức quan trọng, ảnh hưởng đến chất lượng quy hoạch, vì vậy Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần chú trọng làm tốt công tác này. Nội dung, quy trình nhận xét, đánh giá cán bộ theo Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 21/10/2008 của Ban Tổ chức Trung ương, Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 8/2/2010 của Bộ chính trị và Hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Trong nhận xét đánh giá cán bộ, cần đặc biệt chú ý: về năng lực thực tiễn; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; và chiều hướng, triển vọng phát triển. Ý kiến nhận xét, đánh giá cán bộ phải được thể hiện bằng văn bản, công khai trong tập thể Ban Cán sự đảng, lãnh đạo đơn vị và được thông báo cho cán bộ được nhận xét, đánh giá biết.
3. Về trình độ cán bộ quy hoạch
 Ngoài những cán bộ có đủ trình độ và tiêu chuẩn theo quy định, những cán bộ trẻ, có trình độ đại học phù hợp chức danh quy hoạch, có năng lực, có triển vọng phát triển, mặc dù chưa có trình độ chính trị (cao cấp hoặc cử nhân chính trị), trình độ ngoại ngữ…cũng được xem xét để đưa vào quy hoạch, sau đó cần tích cực đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ.
4. Về số lượng và cơ cấu cán bộ quy hoạch
Số lượng cán bộ dự kiến đưa vào quy hoạch được lấy theo kết quả phiếu tín nhiệm từ cao xuống thấp của hội nghị cán bộ chủ chốt (đối với quy hoạch lãnh đạo Viện kiểm sát cấp tỉnh) hoặc hội nghị toàn thể cán bộ công chức (đối với lãnh đạo cấp Vụ, cấp phòng và Viện kiểm sát cấp huyện), sao cho mỗi chức vụ lãnh đạo, quản lý bảo đảm quy hoạch được từ 02 đến 03 cán bộ dự nguồn, không nhất thiết phải được ít nhất trên 50% số phiếu của hội nghị này (vòng 1).
 Đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc (ở những nơi nhiều đồng bào dân tộc) thường phiếu tín nhiệm lần đầu quy hoạch không cao. Vì vậy, lãnh đạo và cấp ủy các đơn vị, Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát các địa phương cần có sự lãnh đạo chặt chẽ việc lấy phiếu tín nhiệm vòng một. Trong trường hợp phiếu vòng một không cao nhưng xét thấy cần cơ cấu về tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc ít người để đào tạo thì lãnh đạo và cấp ủy đơn vị, Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát các địa phương cần có sự thống nhất đưa vào diện quy hoạch.
5. Về độ tuổi quy hoạch
 Cần bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi theo Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 21/10/2008 của Ban Tổ chức Trung ương: Đối với lãnh đạo Viện kiểm sát cấp tỉnh, lãnh đạo cấp Vụ và tương đương dưới 40 tuổi khoảng 10%, từ 40-50 tuổi khoảng 60-70%, trên 50 tuổi khoảng 20-30 %; đối với lãnh đạo cấp Phòng và Viện kiểm sát cấp huyện giảm 5 tuổi tương ứng so với cơ cấu trên.
 Tại thời điểm đề nghị xét duyệt quy hoạch lần đầu, nhìn chung không quá 50 tuổi đối với nam, không quá 45 tuổi đối với nữ. Trường hợp đặc biệt có thể cao tuổi hơn nhưng không quá 55 tuổi đối với nam, không quá 50 tuổi đối với nữ. Đối với những cán bộ đã trong quy hoạch, nay rà soát lại quy hoạch cũng phải bảo đảm khi cấp có thẩm quyền duyệt quy hoạch ít nhất cũng còn đủ một nhiệm kỳ công tác 5 năm. Những đồng chí đã có trong quy hoạch nhưng không đủ tuổi bổ nhiệm lần đầu vào chức danh quy hoạch, khi rà soát, bổ sung cần đưa ra khỏi quy hoạch. 
Tuy nhiên, ngoài việc bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi, để có nguồn cán bộ lãnh đạo, khắc phục tình trạng hẫng hụt cán bộ, Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát các tỉnh, lãnh đạo các đơn vị cần chủ động đưa cán bộ trẻ vào quy hoạch (dưới 40 tuổi đối với cấp Vụ, Viện kiểm sát cấp tỉnh; dưới 35 tuổi đối với cấp phòng, Viện kiểm sát cấp huyện), đồng thời tích cực đào tạo bồi dưỡng để có thể đáp ứng yêu cầu khi bổ nhiệm. Cần lưu ý phân biệt tiêu chuẩn cán bộ quy hoạch và tiêu chuẩn cán bộ để bổ nhiệm.
6. Thẩm quyền quy hoạch và quản lý quy hoạch
- Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định quy hoạch đối với lãnh đạo Viện kiểm sát cấp huyện, lãnh đạo cấp phòng, sau khi thống nhất bằng văn bản với cấp ủy cùng cấp. Đối với quy hoạch lãnh đạo cấp phòng của các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải có sự đồng ý của lãnh đạo Viện phụ trách. Kết quả quy hoạch được công khai trong Ban Chấp hành đảng bộ, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố; thông báo cho Ban Thường vụ huyện ủy, quận ủy và gửi cho Viện kiểm sát cấp huyện để thông báo cho lãnh đạo, cấp ủy Viện kiểm sát cấp huyện (đối với Viện kiểm sát địa phương); cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng thời thông báo cho người được quy hoạch biết.
- Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định quy hoạch đối với lãnh đạo cấp Vụ và lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố. Đối với quy hoạch lãnh đạo Viện kiểm sát cấp tỉnh, để bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy tỉnh, thành phố, sau khi có kết quả quy hoạch, Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố có báo cáo với Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy để xin ý kiến, đồng thời làm tờ trình gửi Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao để xét phê duyệt. Sau 15 ngày kể từ khi gửi báo cáo nếu Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy không có ý kiến thì Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố báo cáo để Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định việc quy hoạch. Danh sách cán bộ quy hoạch được thông báo cho Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy và gửi cho Viện kiểm sát cấp tỉnh để thông báo cho Ban chấp hành đảng bộ, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố (đối với Viện kiểm sát địa phương); cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Đảng ủy cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng thời thông báo cho người được quy hoạch biết. Mọi quyết định phê duyệt quy hoạch phải bằng văn bản.
Khi tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, công chức về quy hoạch chức vụ lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, lãnh đạo đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, yêu cầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thông báo trước để Vụ Tổ chức cán bộ cử cán bộ phối hợp với Viện kiểm sát địa phương, đơn vị thống nhất diện cán bộ quy hoạch và tham gia kiểm phiếu tại hội nghị cán bộ chủ chốt hoặc hội nghị cán bộ công chức (vòng 1) theo quy định.
Hằng năm, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện nghiêm túc việc rà soát, bổ sung quy hoạch, báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ trong quy hoạch về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 31/7 để tập hợp, báo cáo Ban Cán sự đảng. Việc rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2010 - 2015 của năm 2011 sẽ được Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xét duyệt vào quí I năm 2012.
Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao không phê duyệt quy hoạch cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao nếu không bảo đảm tiêu chuẩn, quy trình (nhất là việc nhận xét, đánh giá trước khi đưa cán bộ vào diện quy hoạch) và cơ cấu 3 độ tuổi theo quy định.
Thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch gắn với công tác luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, coi luân chuyển, đào tạo cán bộ là bước tiếp theo của công tác quy hoạch.
7. Ngoài việc quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý, các Viện kiểm sát nhân dân các địa phương, đơn vị cần chú trọng công tác quy hoạch đội ngũ công chức làm chuyên môn, nghiệp vụ như: Kiểm sát viên, Điều tra viên, chuyên viên... Quy trình quy hoạch được vận dụng tương tự như quy hoạch đối với chức vụ lãnh đạo, quản lý. Đối với quy hoạch chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Điều tra viên cao cấp do lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao phụ trách đơn vị phê duyệt trên cơ sở đề nghị của lãnh đạo, cấp ủy đơn vị và Vụ Tổ chức cán bộ.
Từ nay việc thực hiện quy hoạch theo nhiệm kỳ, rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm và kết quả đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ là một chỉ tiêu thi đua để đánh giá kết quả công tác năm của cơ quan, đơn vị. 
Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, yêu cầu các Viện kiểm sát địa phương, đơn vị kịp thời phản ảnh về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ Tổ chức cán bộ) để có hướng dẫn cụ thể./.

  Nơi nhận:                                              
-   Như trên;
-   Ban Tổ chức TW (để báo cáo);
-   Các Ủy viên BCSĐ VKSTC;
-   Đảng uỷ cơ quan VKSTC;
-  Lưu VP, VP BCSĐ, Vụ TCCB.                                                                                         
VIỆN TRƯỞNG
  
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Hòa Bình

TÌM KIẾM