CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ VÀ TRỰC TẾT ÂM LỊCH QUÝ TỴ NĂM 2013
 
Ngày 06/02/2013, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ra Thông báo số 371/TB-VKSTC về việc nghỉ và trực Tết âm lịch Quý Tỵ 2013. Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao đăng toàn văn để cán bộ, công chức, nhân viên thực hiện.
 
 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỐI CAO
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 371/TB-VKSTC
 
Hà Nội, ngày 6 tháng 02 năm 2013
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Về việc nghỉ và trực Tết âm lịch Quý Tỵ
năm 2013
**********
 
Thực hiện Thông báo số 4606/TB-BLĐTB&XH ngày 07/12/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp Tết âm lịch, Chỉ thị số 06/2002/CT-VKSTC ngày 06/3/2002 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc trực ngày nghỉ, ngày lễ; Văn phòng thông báo một số nội dung về nghỉ và trực Tết Quý Tỵ như sau:
1. Thời gian nghỉ Tết âm lịch Quý Tỵ là 09 ngày, từ ngày 9/02/2013 (tức ngày 29/12 âm lịch đến hết ngày 08/01 âm lịch, tức ngày 17/02/2013). Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi làm bù vào ngày 23/02/2013 (Thứ Bảy).
Yêu cầu cán bộ, công chức cơ quan thực hiện đúng quy định của Nhà nước về thời gian nghỉ Tết. Hết thời gian nghỉ Tết các đơn vị phải tổ chức thực hiện công việc theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/01/2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của Viện kiểm sát nhân dân năm 2013 và kế hoạch công tác của đơn vị.
2. Trước khi về nghỉ Tết, Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo cán bộ đơn vị mình quét dọn vệ sinh phòng làm việc, cơ quan sạch sẽ theo phân công; sắp xếp hồ sơ, tài liệu vào tủ và niêm phong; bảo quản trang thiết bị được quản lý, tắt điện phòng làm việc, đóng cửa sổ, khoá và niêm phong cửa phòng làm việc. Trường hợp các phòng làm việc bị phá niêm phong trong thời gian nghỉ Tết, người phát hiện đầu tiên có trách nhiệm thông báo bảo vệ cơ quan để phối hợp xử lý.
Cán bộ, công chức đón xuân vui vẻ, thực hành tiết kiệm; không tham gia đánh bài ăn tiền; chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và các quy định của chính quyền địa phương.
3. Trong thời gian nghỉ Tết, hàng ngày có Lãnh đạo Viện trực tại nhà riêng. Các ca trực tại cơ quan, mỗi ca có 02 cán bộ, gồm lãnh đạo cấp Vụ hoặc Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao làm Trưởng ca trực để tiếp nhận, xử lý thông tin về tội phạm và điều hành, giải quyết các việc khác có liên quan theo quy định tại Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 06/03/2002 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Về thời gian trực: Mỗi ca trực nghiệp vụ 1/2 ngày, tại phòng trực nghiệp vụ cơ quan.
Lực lượng tự vệ cơ quan trực 01 người/01 đêm theo lịch phân công, cùng nhân viên bảo vệ trực đêm và phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Công an làm nhiệm vụ bảo vệ cơ quan.
- Các ca trực phải ghi chép đầy đủ tình hình vào sổ trực theo quy định, sau đó bàn giao cụ thể cho ca sau theo lịch phân công.
- Văn phòng chỉ đạo kiểm tra công tác phòng cháy nổ bảo đảm an toàn cơ quan.
Phòng Cơ yếu (Văn phòng) trực các ngày nghỉ Tết bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, báo cáo kịp thời các thông tin cần xử lý với Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ trực trong ngày.
Phòng Hành chính trực văn thư, đánh máy, điện thoại theo phân công.
Đội xe trực lái xe theo ca trực đã phân công.
Phòng Quản trị trực lễ tân, điện, nước.
Lãnh đạo Văn phòng trực các ngày Tết để giải quyết công việc.
Các lực lượng trực theo lịch phân công thời gian nghỉ Tết phải phối hợp giải quyết công việc dưới sự điều hành thống nhất của Trưởng ca, trường hợp cần thiết phải điện thoại báo cáo Lãnh đạo Viện (trực trong ngày) để chỉ đạo giải quyết kịp thời.
Đề nghị Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chỉ huy tự vệ cơ quan và các phòng thuộc Văn phòng phân công cán bộ trực, chấp hành nghiêm chỉnh nội dung thông báo này./.
 
 
 
TL. VIỆN TRƯỞNG
 
 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Bùi Xuân Ngọc
TÌM KIẾM