CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

THÔNG BÁO XÂY DỰNG BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN
DỊP LỄ 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5
 
 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
 

Số: 1233 /VKSTC-VP
V/v xây dựng Báo cáo công tác tuần dịp Lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                  Hà Nội, ngày 22  tháng 4 năm 2013
 

       
 
 Kính gửi: - Các đơn vị thuộc VKSND tối cao;
               - Viện kiểm sát quân sự Trung ương;
               - VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Để thống nhất việc xây dựng Báo cáo công tác tuần trong dịp Lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị các đơn vị thực hiện như sau:
- Thời điểm lấy số liệu xây dựng báo cáo: từ chiều ngày 26/4/2013 đến hết sáng ngày 09/5/2013.
- Thời gian gửi báo cáo: có báo cáo ở Viện kiểm sát nhân dân tối cao (phòng Tổng hợp Văn phòng) trước 16 giờ ngày 09/5/2013.
- Nội dung: Báo cáo công tác tuần thực hiện theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ- VKSTC ngày 13/7/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về chế độ thông tin báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân.
Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh thống nhất thực hiện./.
 

Nơi nhận:                                                                
- Lãnh đạo Viện (để báo cáo);           
- Như kính gửi (để thực hiện);                                                      
- Trang tin VKSND tối cao;
- L­ưu: VT, TH.  
TL. VIỆN TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Việt Hùng

 
TÌM KIẾM