CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Xây dựng báo cáo của Viện trưởng VKSND tối cao
tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII
 
Ngày 02 tháng 4 năm 2013, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Công văn số: 962/VKSTC-VP, về việc xây dựng báo cáo của Viện trưởng VKSND tối cao tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.
Trang thông tin điện tử VKSND tối cao đăng để các đơn vị thực hiện
 
 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
Số: 962/VKSTC-VP
V/v xây dựng báo cáo của Viện trưởng VKSND tối cao tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2013

 
 

Kính gửi:
 
- VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao;
- Viện kiểm sát quân sự Trung ương.
 

 
Để phục vụ xây dựng Báo cáo công tác của Viện trưởng VKSND tối cao tại kỳ họp Thứ 5 Quốc hội khóa XIII, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu các đơn vị:
- Xây dựng báo cáo tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp 6 tháng theo Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân và Hệ thống biểu mẫu báo cáo tổng hợp và hướng dẫn xây dựng báo cáo trong ngành Kiểm sát nhân dân (sửa đổi, bổ sung).
- Ngoài báo cáo tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp 6 tháng, các đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSND tối cao báo cáo đánh giá đầy đủ kết quả công tác của đơn vị; kết quả công tác của Viện kiểm sát địa phương về khâu công tác đơn vị được giao trách nhiệm quản lý; đánh giá, phân tích tội phạm và đề xuất các biện pháp phòng ngừa tội phạm thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân.
- Cục thống kê tội phạm và công nghệ thông tin xây dựng báo cáo thống kê; thông qua công tác thống kê phân tích, đánh giá đầy đủ tình hình tội phạm.
- Thời điểm báo cáo từ ngày 01/10/2012 đến hết ngày 31/3/2013.       
Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng báo cáo bảo đảm chất lượng và gửi về Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trước ngày 15/4/2013 (gửi 01 bản vào hộp thư điện tử: ptonghop­_vp@vks.gov.vn).
 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Viện (để báo cáo);
- Các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao;
- VKSND cấp tỉnh;
- VKS quân sự Trung ương;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT,TH.
TL. VIỆN TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Việt Hùng

TÌM KIẾM