CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Yêu cầu thống kê phục vụ xây dựng Báo cáo của Viện trưởng tại kỳ họp Thứ 10 Quốc hội khóa XIV

24/09/2020
Cỡ chữ:   Tương phản
Công văn số 4336/VKSTC-C2 ngày 22/9/2020
Đỗ Hồng
Tìm kiếm