CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Ban Cán sự đảng và Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025

23/08/2021
Cỡ chữ:   Tương phản
Căn cứ Điều lệ Đảng (khóa XI), Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng và thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 20 tháng 8 năm 2021, Ban cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã thống nhất ban hành Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Quy chế phối hợp gồm 03 chương, 10 điều; nội dung phối hợp công tác gồm: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; lãnh đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo; lãnh đạo các đoàn thể quần chúng; chế độ tổ chức các cuộc họp và thông tin.

Việc ký kết Quy chế nhằm tăng cường phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng và Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác quán triệt, triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết của Ban cán sự đảng; nghị quyết của cấp ủy cấp trên, của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức và cán bộ; công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, xây dựng các đoàn thể trong sạch, vững mạnh bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đối với tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Thu Giang - VPĐU
Tìm kiếm