CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao sinh hoạt chuyên đề “Quán triệt Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm”

26/08/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 26/8/2022, Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Quán triệt Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm”. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt chuyên đề.
Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy,
Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Mai Thị Nam, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra; đồng chí Tô Thị Phượng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Thanh tra; đồng chí Phạm Vũ Thắng, đảng ủy viên Đảng ủy VKSND tối cao, Phó Chánh Thanh tra; đồng chí Nguyễn Đình Bắc, Phó Chánh Thanh tra, cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao.

Đại biểu tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Hữu Cảnh, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp Thanh tra VKSND tối cao trình bày chuyên đề “Quán triệt Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm”. Chuyên đề đã nêu rõ những nội dung chính cũng như những điểm mới của Quy định số 69.

Đồng chí Nguyễn Hữu Cảnh, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp
Thanh tra VKSND tối cao trình bày chuyên đề

Chuyên đề nêu rõ những nội dung của Quy định số 69 có liên quan trực tiếp đến hoạt động của Thanh tra VKSND, bao gồm: Các vi phạm quy định kiểm tra, thanh tra đến mức bị kỷ luật; các vi phạm quy định tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đến mức bị kỷ luật; vi phạm quy định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến mức bị kỷ luật.

Đồng chí Mai Thị Nam, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra VKSND tối cao
trình bày tham luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Trong phần liên hệ với Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao, Chuyên đề nêu rõ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đảng viên Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao phải chú ý làm việc đúng nguyên tắc, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để không xảy ra vi phạm. Để triển khai thực hiện tốt Quy định số 69, đảng viên, Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, Chi ủy tiếp tục quán triệt cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, đặc biệt là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; …

Hai là, thường xuyên quán triệt thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy VKSND tối cao, chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, quy định và các văn bản của VKSND tối cao.

Ba là, đổi mới hình thức sinh hoạt để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, như thảo luận nội dung theo tổ đảng trước khi tiến hành sinh hoạt chi bộ; áp dụng linh hoạt các hình thức sinh hoạt để đảm bảo duy trì sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định.

Bốn là, phát huy vai trò nêu gương, ý thức, trách nhiệm cá nhân của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu, thực hiện “nói đi đôi với làm, cấp trên phải công bằng, gương mẫu”.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và quy định về những điều đảng viên không được làm.

Sáu là, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với việc thực hiện Quy định số 69 và công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Thanh tra VKSND.

Bảy là, phát triển đội ngũ công chức, đảng viên trẻ; bổ sung các cán bộ trẻ làm thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện việc đào tạo theo nguyên tắc “cầm tay chỉ việc”, giao các đảng viên có kinh nghiệm kèm cặp, phát triển công chức, đảng viên trẻ.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao đã tích cực phát biểu ý kiến, trình bày tham luận về các nội dung liên quan đến Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và đề xuất giải pháp vận dụng trong thực tiễn phù hợp với tình hình của đơn vị.

Đồng chí Tô Thị Phượng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Thanh tra
VKSND tối cao trình bày tham luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề
Đồng chí Nguyễn Đình Bắc, Phó Chánh Thanh tra
VKSND tối cao trình bày tham luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề
Đồng chí Nguyễn Tường Linh, Trưởng phòng thuộc Thanh tra
VKSND tối cao trình bày tham luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Mai Thị Nam, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra VKSND tối cao nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác thanh tra, trước hết là góp phần hoàn thiện thể chế, hệ thống chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đồng thời là phương tiện để giúp Ngành ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao. Thanh tra với vai trò giám sát rộng khắp và liên tục có thể cảnh báo sớm giúp hạn chế những vi phạm có thể xảy ra. Do vậy, hàng năm, Thanh tra đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của VKSND tối cao để lập kế hoạch thanh tra, trong đó tập trung vào các vấn đề nóng, nổi cộm kéo dài, gây bức xúc trong xã hội và nhân dân. Đồng chí Chánh Thanh tra VKSND tối cao Mai Thị Nam nhấn mạnh, muốn làm tốt công tác thanh tra thì ngoài việc học tập, trau dồi nâng cao trình độ nghiệp vụ, người làm thanh tra còn phải giữ “tâm sáng, lòng trong”. Bởi vậy, việc xây dựng đội ngũ công chức thanh tra trong sạch luôn là nhiệm vụ hàng đầu của Thanh tra VKSND các cấp.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao đánh giá cao Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao trong việc tổ chức sinh hoạt Đảng một cách bài bản, đúng quy trình, quy định của Đảng, cũng như việc lựa chọn nội dung chuyên đề là Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Đây là Quy định về kỷ luật của Đảng lớn nhất, hoàn thiện nhất từ trước đến nay, nội dung Quy định được hệ thống tương đối toàn diện, đầy đủ, cụ thể và bao quát các phương diện trong đời sống xã hội. Do vậy, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị toàn thể đảng viên Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao tập trung nghiên cứu những nội dung liên quan trực tiếp đến đảng viên làm công tác thanh tra trong Quy định số 69-QĐ/TW.

Cấp ủy, Lãnh đạo Thanh tra VKSND tối cao đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phân công đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị và tổ chức kiểm tra, đánh giá; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt chú trọng việc kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện kịp thời các vi phạm để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý. Mỗi đảng viên phải nghiêm túc chấp hành các quy định của Đảng, giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của bản thân khi thực hiện các nhiệm vụ chính trị do cấp ủy, Lãnh đạo đơn vị phân công, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

HQ
Tìm kiếm