CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng chi ủy, đảng viên năm 2022

09/12/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Thực hiện Công văn số 545-CV/ĐU ngày 14/11/2022 của Đảng ủy VKSND tối cao về việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022, ngày 09/12/2022, Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng chi ủy, đảng viên năm 2022. Đồng chí Mai Thị Nam, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Mai Thị Nam, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra VKSND tối cao chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Tô Thị Phượng, Phó Bí thư chi bộ, thay mặt tập thể Chi ủy đọc bản kiểm điểm. Theo đó, trong năm 2022, Chi ủy Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao chú trọng quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên đến từng đảng viên. Chi ủy và lãnh đạo đơn vị nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, phối hợp triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2022. Cụ thể: tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao tiến hành 03 cuộc thanh tra, 04 cuộc kiểm tra theo kế hoạch; tiếp nhận, xử lý 12.083 đơn; tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong ngành Kiểm sát nhân dân thành lập 05 Đoàn kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại VKSND các cấp. Tiến hành 57 cuộc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao tại Hà Nội, VKSND các tỉnh, thành phố: Nam Định, Ninh Thuận, Bình Dương, Hải Phòng, Hà Giang.

Đơn vị thường xuyên theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra cho VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh. Công tác xây dựng thể chế được chú trọng. Trong năm, đã chủ trì nghiên cứu, xây dựng 06 Quy chế, Quy định của Ngành; tham mưu Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị về công tác thanh tra và Quy định về tiếp nhận, xử lý, quản lý đơn ngoài lĩnh vực hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện trưởng VKSND tối cao.

Cũng tại hội nghị, các đảng viên trong Chi bộ đã tiến hành tự kiểm điểm theo quy định, tham gia đóng góp ý kiến và bổ sung định hướng giải pháp khắc phục trong năm 2023 cho tập thể Chi ủy và cá nhân từng đảng viên.

Với tinh thần nghiêm túc, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng chi ủy, đảng viên năm 2022 của Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao đã được thực hiện đúng quy định, bảo đảm khách quan, toàn diện, cụ thể và thực chất; lấy kết quả, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm cơ sở để đánh giá.

Căn cứ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng Chi ủy, đảng viên của đơn vị năm 2022, hội nghị đã thống nhất đề nghị Chi bộ Thanh tra VKSND là Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tập thể Chi ủy Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao là tập thể lao động xuất sắc, 27/27 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 05 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

PV
Tìm kiếm