CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Chi bộ Văn phòng Viện cấp cao 3: Tập trung bồi dưỡng, rèn luyện những đoàn viên, công đoàn viên ưu tú để giới thiệu kết nạp vào Đảng

08/11/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Phát triển đảng viên là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Nhận thức được điều đó, Chi bộ Văn phòng VKSND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3) luôn bám sát, thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII với chủ trương: “Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú, trưởng thành trong lao động, học tập, trong lực lượng vũ trang; quan tâm phát triển đảng viên là công nhân, trí thức, doanh nhân để tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp…”.

Đồng chí Nguyễn Văn Đảm, Bí thư Chi bộ Văn phòng Viện cấp cao 3
 tặng hoa và trao quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Mai Thị Tuyết

Ngày  03/11/2022, Chi bộ Văn phòng Viện cấp cao 3 đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới đối với quần chúng ưu tú Mai Thị Tuyết. Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Mai Thị Tuyết đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng, mục tiêu cách mạng của Đảng; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chấp hành nghiêm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm; tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, xứng đảng là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành trong quá trình rèn luyện của bản thân đồng chí Mai Thị Tuyết, đồng thời là động lực phát triển toàn diện hơn, củng cố sự đoàn kết trong sạch và vững mạnh của Chi bộ Văn phòng Viện cấp cao 3.

Hoàng Ân, Viện cấp cao 3
Tìm kiếm