CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Chi bộ Vụ 15 VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

21/09/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 20/9/2022, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15) thuộc Đảng uỷ VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Uỷ viên Ban cán sự đảng, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 15; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ 15; các đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ 15: Đồng chí Nguyễn Văn Minh, đồng chí Vũ Xuân Đông, đồng chí Bùi Việt Cường, cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Vụ 15 VKSND tối cao.

Dự Đại hội còn có đồng chí Vũ Văn Tư, Chánh Văn phòng Đảng uỷ VKSND tối cao; đồng chí Đinh Hoàng Quang, Trưởng ban Thư ký, giúp việc Lãnh đạo VKSND tối cao.

Đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao
phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Theo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 của Chi bộ Vụ 15, trong nhiệm kỳ qua, được sự chỉ đạo sâu sát của Ban cán sự đảng và Đảng ủy VKSND tối cao, sự phối hợp của tập thể Lãnh đạo Vụ và sự nỗ lực phấn đấu của đảng viên, Chi bộ đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Đảng bộ cơ quan VKSND tối cao.

Đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 15 phát biểu tại Đại hội

Chi bộ đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của đơn vị. Đổi mới phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quy tụ và đoàn kết đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Công tác tham mưu cho Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện về xây dựng đảng, xây dựng Ngành có chất lượng, hiệu quả; ban hành nhiều văn bản và quyết định quan trọng về tổ chức và cán bộ. Chi ủy đã cùng với tập thể Lãnh đạo Vụ lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị chủ động nghiên cứu, tham mưu với Viện trưởng VKSND tối cao ban hành nhiều quyết định quan trọng về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Ngành, trong đó có một số công việc nổi bật cụ thể sau:

- Tham mưu với Ban cán sự đảng ban hành Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Ngành tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, VKSND các cấp trong việc rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031. Tham mưu, đề xuất với Ban cán sự đảng kịp thời kiện toàn chức vụ lãnh đạo chủ chốt cho các đơn vị, VKSND các cấp.

- Tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao điều chỉnh biên chế cho các đơn vị, VKSND các cấp. Sắp xếp tinh gọn bộ máy làm việc của VKSND cấp tỉnh. Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thi tuyển tổ chức thành công kỳ thi tuyển chọn Kiểm sát viên năm 2020, 2021, 2022 và trình Viện trưởng VKSND tối cao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên các ngạch đảm bảo đúng quy định, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ được giao.

- Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng cấp trên, thường xuyên phối hợp với Lãnh đạo Vụ để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của đơn vị.

- Đảng viên trong Chi bộ luôn giữ vững phẩm chất chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc đổi mới đất nước. Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, luôn yên tâm công tác, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và các nguyên tắc, chủ trương, đường lối của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ của Đảng viên, có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, chấp hành sự phân công của tổ chức Đảng, có ý thức xây dựng nội bộ đoàn kết. Công tác phát triển Đảng được quan tâm thường xuyên và đạt kết quả tốt…

Các đại biểu tham dự Đại hội

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 được Chi bộ Vụ 15 xác định: Quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp, về tinh giản biên chế, về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, về cải cách chế độ công chức, công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh; chủ động tham mưu với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao về công tác xây dựng Ngành, trong đó xác định: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan sai và chống bỏ lọt tội phạm; xây dựng Đảng, xây dựng Ngành vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới; đổi mới công tác tổ chức, đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế; xác định cơ cấu biên chế của các đơn vị, cơ cấu tỷ lệ các chức danh tư pháp, vị trí việc làm cho phù hợp với hệ thống tổ chức, bộ máy.

Trong thời gian tới, Chi bộ tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, ổn định tổ chức Đảng và lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2022-2025, quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Chi bộ Vụ 15 đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, yêu cầu Chi bộ Vụ 15 nhiệm kỳ 2022-2025 tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Xây dựng Chuyên đề về nhận xét, đánh giá cán bộ, để xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ toàn diện, đáng tin cậy, là cơ sở để Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện lựa chọn, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm và thực hiện chính sách cán bộ chính xác, phù hợp; xây dựng Chuyên đề về đề thi, đáp áp thi nhằm đánh giá kết quả, đảm bảo công tâm, khách quan.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao bỏ phiếu bầu
 Ban Chi uỷ Chi bộ Vụ 15 nhiệm kỳ 2022-2025

Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2022-2025 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo đơn vị để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của đơn vị; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng chuyên đề phong phú, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của đảng viên, nâng cao hiệu quả công tác xây Đảng, đơn vị; tiếp tục quan tâm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn Vụ hoạt động hiệu quả, xây dựng mối đoàn kết trong nội bộ đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…

Ban Chi uỷ Chi bộ Vụ 15 nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt Đại hội

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 5 đồng chí, trong đó đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ 15 được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Vụ 15, VKSND tối cao.

Công đoàn Vụ 15 tặng hoa chúc mừng Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2022-2025

 

TL
Tìm kiếm