CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ 9 và sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022

02/08/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 02/8/2022, Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 9 (mở rộng) và sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao; Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao và toàn thể công chức Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao.

Đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022 của Đảng ủy VKSND tối cao. Theo Báo cáo, 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy VKSND tối cao đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về công tác cải cách tư pháp và tình hình thực tiễn để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm thành nghị quyết, quy chế, quy định, chương trình công tác để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả rõ rệt.

Đảng ủy đã chủ động phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao trong việc lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn; tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp được phát huy, tính chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao; dân chủ, đoàn kết trong toàn Đảng bộ được đề cao; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ từ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy,
Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với quy định về trách nhiệm nêu gương được thực hiện nghiêm túc. Qua đó, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức thực sự được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới, góp phần tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ. Việc tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng tiếp tục được tăng cường và đổi mới về hình thức và nội dung; các hội nghị học tập, hội nghị chuyên đề được tổ chức đáp ứng cả về chất lượng và số lượng theo quy định của Đảng ủy cấp trên.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy,
Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến, chủ động bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ  kiểm tra, giám sát; trọng tâm là giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, trách nhiệm của người đứng đầu, công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường, nhất là công tác dân vận trong cơ quan. Cấp ủy các cấp đã tạo điều kiện, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Lãnh đạo chỉ đạo, định hướng Đoàn Thanh niên VKSND tối cao trong việc triển khai xây dựng Chương trình công tác năm 2022; Kế hoạch hành động Tháng Thanh niên; các hoạt động chào mừng 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và chuỗi các hoạt động tình nguyện, tri ân, về nguồn,…

Đại biểu tham dự Hội nghị

Cũng tại Hội nghị đại biểu được nghe đồng chí Phạm Thị Nhuần, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trình bày Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2022 của Đảng ủy VKSND tối cao. Theo đó, Đảng ủy, Ủy ban Kểm tra Đảng ủy VKSND tối cao đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 và lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 kịp thời, đúng, sát với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng và tổ chức triển khai thực hiện theo chương trình đã đề ra.

Trong kỳ, Đảng ủy VKSND tối cao đã ban hành quyết định kiểm tra đối với 02 tổ chức đảng cấp dưới và 02 đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng; kết quả, đã hoàn thành việc kiểm tra đối với 01 Chi bộ và 02 đảng viên. Đồng thời, thực hiện việc giám sát thường xuyên đối với 100% tổ chức đảng và đảng viên trong việc quán triệt, triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, nguyên tắc, quy định của Đảng; trong đó, tập trung giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đảng, các Chỉ thị, Quy định, Kết luận, Hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy VKSND tối cao.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao
trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

Đồng chí Nguyễn Đức Thái, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 5 phát biểu tại Hội nghị

 

 

Đồng chí Nguyễn Như Hùng, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục 2 phát biểu tại Hội nghị

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy,
Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022 của toàn Đảng bộ VKSND tối cao. Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị Đảng ủy VKSND tối cao tiếp tục phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Trung ương và của Đảng ủy Khối; thực hiện  nghiêm, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp.

Tiếp tục triển khai nghiêm túc quy định về việc đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt Chi bộ trong Đảng bộ VKSND tối cao; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Chi bộ, nhất là làm tốt công tác sinh hoạt theo chuyên đề nghiệp vụ. Đảng ủy VKSND tối cao và các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, làm tốt các nhiệm vụ về tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong hoạt động công tác đảng và Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện tốt, bảo đảm chất lượng, tiến độ Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo chương trình đã đề ra;…

Đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cũng lưu ý, các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quy định chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên trong toàn Ngành để tham mưu Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao ban hành trong thời gian tới. Đảng ủy VKSND tối cao tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng để xây dựng các Nghị quyết liên tịch.

Đồng chí Phạm Thị Nhuần, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
Đảng ủy VKSND tối cao trình bày báo cáo tại Hội nghị

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị. Đảng ủy VKSND tối cao sẽ quán triệt, triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị và thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ 9 (mở rộng).

TG
Tìm kiếm