CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Triển khai sinh hoạt chuyên đề về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

04/07/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 27/6/2022, Đảng ủy VKSND tối cao ban hành Công văn số 447-CV/ĐU về việc triển khai sinh hoạt chuyên đề về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao đăng Công văn và tài liệu kèm theo để các đảng ủy, chi ủy khai thác, sử dụng.
Tìm kiếm