CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Triển khai thực hiện Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng

15/04/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 18/01/2022, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác đảng viên và ngày 04/4/2022, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Công văn số 3028-CV/BTCTW về việc đính chính nội dung Phụ lục Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW. Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao đăng Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW để các đảng ủy, chi ủy trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện một số vấn đề nghiệp vụ công tác đảng theo Hướng dẫn.
File đính kèm
Tìm kiếm