CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Tuyên truyền kết luận Hội thảo quốc gia

06/01/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Vừa qua, Đảng ủy VKSND tối cao ban hành Công văn số 569-CV/ĐU về tuyên truyền kết luận Hội thảo quốc gia "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới". Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao đăng toàn văn bài phát biểu kết luận Hội thảo quốc gia của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương để các đảng bộ, chi bộ triển khai, thực hiện.
File đính kèm
Tìm kiếm