CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án "Mua sắm trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2019"

13/06/2019
Cỡ chữ:   Tương phản

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số:  231 /QĐ-VKSTC

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án “Mua sắm trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2019”

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

 

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 271/QĐ-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giao dự toán chi NSNN năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-VKSTC ngày 18/4/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập Hội đồng mua sắm tập trung tài sản công năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-VKSTC ngày 23/5/2019 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “Mua sắm trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2019”.

Căn cứ báo cáo thẩm định số 217/BCTĐ-C3 ngày 29/5/2019 của Tổ thẩm định về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Mua sắm trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2019”,

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính tại Tờ trình số         218/TTr-C3 ngày 29/5/2019 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Mua sắm trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2019”,

QUYẾT ĐỊNH:

        Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Mua sắm trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2019” với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Cục Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch-Tài chính và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Đ/c Lê Minh Trí- Viện trưởng VKSNDTC(để b/c);

- Thành viên HĐMSTT;

- Lưu VT,C3 (VTh, P.TSTP). T.30b

 

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Mạnh Cường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

 

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(kèm theo Quyết định số 231/QĐ-VKSTC ngày 04 tháng 6 năm 2019

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

Đơn vị: đồng

 

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu “Cung cấp vải may trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2019”

47.495.418.400

Ngân sách Nhà nước

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý II, III/2019

Hợp đồng theo đơn giá cố định

60 ngày

2

Gói thầu “Gia công may trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2019”

20.332.960.000

Ngân sách Nhà nước

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý  II, III/2019

Hợp đồng theo đơn giá cố định

90 ngày

3

Mua sắm giày da, dép quai hậu, thắt lưng, bít tất, áo mưa, cặp đựng tài liệu VKSND năm 2019

20.452.210.000

Ngân sách Nhà nước

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý II, III/2019

Hợp đồng theo đơn giá cố định

60 ngày

4

Mua sắm cấp hiệu, phù hiệu, biển tên, cuống đeo huân chương VKSND năm 2019

8.719.411.600

Ngân sách Nhà nước

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý II, III/2019

Hợp đồng theo đơn giá cố định

60 ngày

 

Tổng giá trị các gói thầu

97.000.000.000 đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

Tìm kiếm